Translate

wtorek, 31 marca 2009

Unia Europejska: jubileusz dyrektywy ptasiej


Pojutrze, 2 kwietnia mija 30-ta rocznica przyjęcia pierwszego unijnego aktu prawnego dotyczącego kwestii przyrody – tzw. dyrektywy ptasiej. Przepisy te są uznawane, jako, jedne z największych osiągnięć europejskiej polityki ochrony środowiska oraz centralnym punktem unijnej strategii na rzecz powstrzymania procesu utraty różnorodności biologicznej.

Dyrektywa ptasia została przyjęta w odpowiedzi na rosnące zaniepokojenie zanikaniem populacji dzikich ptaków w Europie, spowodowanym zanieczyszczeniem, utratą siedlisk oraz niezrównoważoną działalnością człowieka. Uwzględniono w niej również fakt, że dzikie ptactwo, złożone w dużej mierze z gatunków wędrownych, stanowi wspólne dziedzictwo państw członkowskich, a jego skuteczna ochrona wymaga współpracy na szczeblu międzynarodowym.

„Odegrała kluczową rolę w odwróceniu procesu wymierania niektórych najbardziej zagrożonych gatunków ptaków w Europie, przede wszystkim dzięki ustanowieniu sieci obszarów specjalnej ochrony (OSO). Dzięki ukierunkowanym działaniom Unii Europejskiej, rządów krajowych, obrońców przyrody i ochotników na rzecz wprowadzenia jej w życie, przyszłość licznych gatunków ptaków rysuje się obecnie znacznie lepiej. Dotyczy to warzęchy (Platalea leucorodia), bielika zwyczajnego (Haliaeetus albicilla) oraz orła iberyjskiego (Aquila adalberti). Obecnie istnieje prawie 5 000 obszarów specjalnej ochrony obejmujących ponad 10 proc. powierzchni Unii Europejskiej. Stanowią one integralną część sieci ekologicznej Natura 2000. Dyrektywa ptasia jest doskonałą ilustracją podziału odpowiedzialności i współpracy między 27 państwami członkowskimi UE” – czytam w komunikacie z Wydziału prasowego Komisji Europejskiej Przedstawicielstwa w Polsce.

Stavros Dimas, unijny komisarz ds. środowiska, dzisiaj stwierdził m.in.: „Dyrektywa ptasia to jeden z największym sukcesów unijnej polityki ochrony środowiska. Stanowi ona praktyczny przykład naszego zaangażowania na rzecz zachowania światowej różnorodności biologicznej. Oprócz tego, że naturalne piękno ptaków to bezcenna część naszego dziedzictwa naturalnego, są one także zasadniczymi wskaźnikami stanu środowiska. Dzikie ptactwo w Europie odniosło wielkie korzyści z surowych norm ustanowionych w dyrektywie. Istnieją nadal znaczące wyzwania, którym należy sprostać, aby zapewnić długoterminową witalność ptasich populacji Dyrektywa ptasia jest dzisiaj tak samo istotna, jak 30 lat temu, i ma do odegrania kluczową rolę w realizacji polityki dotyczącej różnorodności biologicznej w nadchodzących latach.”

„Trzydzieści lat po przyjęciu dyrektywa ptasia pozostaje najważniejszym unijnym aktem prawnym w zakresie ochrony ptactwa w Europie. Jest również jednym z największych sukcesów, jeśli chodzi o politykę UE w dziedzinie ochrony środowiska. Badanie opublikowane w czasopiśmie Science potwierdziło, że wniosła ona znaczący wkład w powstrzymanie procesu wymierania niektórych najbardziej zagrożonych gatunków ptaków w Europie. Poprawę stanu populacji ptaków, takich jak petrel maderski (Pterodroma madeira), pelikan kędzierzawy (Pelecanus crispus) czy kormoran mały (Phalacrocorax pygmaeus), osiągnięto w znacznym stopniu dzięki wyznaczeniu obszarów specjalnej ochrony (OSO). Sieć prawie 5 000 obszarów specjalnej ochrony obejmuje ponad 10 % powierzchni Europy, a także znaczące przybrzeżne obszary morskie” – informuje Marta Angrocka-Krawczyk z Wydziału prasowego polskiego przedstawicielstwa KE.
Dyrektywa ptasia jest doskonałą ilustracją udanej współpracy międzynarodowej. Kiedy przyjmowano ją w 1979 r., UE składała się zaledwie z dziewięciu państw członkowskich. Obecnie współpraca rozciąga się na obszar rozszerzonej Unii, w 27 krajach. Jednakowe zasady dotyczące ochrony ptaków obowiązują w całej Wspólnocie, a KE ściśle kontroluje ich wdrażanie przez państwa członkowskie, wykorzystując, w razie potrzeby, procedury sądowe związane z naruszeniem przepisów.
W dokumencie unijnym uwzględniono znaczenie współistniejącej z naturą działalności człowieka, np. myślistwa, rybołówstwa i rolnictwa. Znaczna część terenów objętych siecią Natura 2000 pozostanie prawdopodobnie w rękach prywatnych właścicieli, a nacisk będzie kładziony na zagwarantowanie w przyszłości gospodarki zrównoważonej zarówno pod względem ekologicznym, jak i ekonomicznym.

Pomimo osiągniętego postępu, bogata różnorodność awifauny europejskiej, liczącej ponad 500 gatunków dzikich ptaków, poddawana jest w dalszym ciągu poważnej presji. Zgodnie z ostatnimi badaniami naukowymi, proces wymierania w poważnym stopniu dotyczy 43 proc. gatunków ptaków w Europie. Stanowi to wielkie wyzwanie, jeśli chodzi o zakończenie tworzenia sieci Natura 2000, włącznie z jej komponentem morskim.

Europejskie prawne wytyczne są również pomocne w podejmowaniu przez UE zobowiązań na szczeblu międzynarodowym dotyczących ptaków migrujących. Ponieważ wiele gatunków ptaków spędza część życia poza Europą, zasadnicze znaczenie ma współpraca z krajami położonymi wzdłuż szlaków ich wędrówek w celu zapewnienia ochrony niezbędnej dla zachowania zdrowia ptasich populacji.

Stan zdrowia ptaków jest symptomatyczny dla czynników oddziałujących w szerszej skali na różnorodność biologiczną, takich jak zmiany klimatu. Widoczne są już zmiany w rozkładzie niektórych ptasich populacji. Zapewnienie przyrodzie odpowiedniej przestrzeni oraz dostosowanie środków służących zachowaniu ptactwa do zmian klimatu to kluczowe wyzwanie na przyszłość.

Foto: archiwum Andrzej Piskulaka

Na zdjęciach kolejno: Kwiczoł, Bocian

Kielce: kiermasze i warsztaty wielkanocne w Muzeum Narodowym


Muzeum Narodowe przygotowuje w okresie przedświątecznym kiermasze świąteczne, prezentacje dotyczące tradycji wielkanocnych: m.in. wytwory plastyki obrzędowej, kolorowe pisanki, wiklinowe koszyki, stroiki świąteczne, rzeźby ludowe, drewniane zabawki oraz wyroby ceramiczne. Młodzież i dzieci znajdą podczas przedświątecznego odpowiedź na ie które pytania: Jak w czasie zbliżających się świąt wielkanocnych, nawiązując do lokalnej tradycji, można przystroić okno, a jak drzwi? Jak zadziwić przyjaciół i rodzinę dekorując własną jadalnię? Wezmą też udział w zajęciach praktycznych.

Kolorowe pisanki, wiklinowe koszyki, stroiki świąteczne, rzeźby ludowe, drewniane zabawki oraz wyroby ceramiczne. będzie można podziwiać i zakupić na Kiermaszu Świątecznym zorganizowanym przez Muzeum Narodowe w Kielcach w dniu 5 kwietnia br. o godz. 10.00-15.00, w „Kamienicy Pod Trzema Herbami” przy Rynku.

Podczas kiermaszu zorganizowanego przez szkołę florystyczną działającą przy „Kwiaciarni pod Zegarem” w Kielcach, organizatorzy zapowiadają, że „będzie można poczuć smak świątecznego jadła degustując przygotowane przysmaki, bez których żaden wielkanocny stół nie mógłby się obejść”.W Muzeum Przy Rynku w dniach 6 – 8 kwietnia br. o godz. dla przedszkolaków i uczniów młodszych klas szkół podstawowych zorganizowane będą spotkania na temat: „Tradycje Wielkanocne - prezentacja eksponatów kultury ludowej połączona z warsztatami plastycznymi”

„Uczestnicy spotkań poznają oryginalne wytwory plastyki obrzędowej regionu świętokrzyskiego, a w nawiązaniu do nich będą mogli wykonać własne prace plastyczne” – czytam w komunikacie przysłanym przez Muzeum Narodowe.

Scenariusz zajęć przewiduje m.in: omówienie zwyczajów wielkanocnych, które w Regionie Świętokrzyskim przetrwały do naszych czasów, wyjaśnienie symboliki: palm, pisanek i baranków - rekwizytów należących do tradycyjnej plastyki obrzędowej oraz prezentację eksponatów muzealnych ze zbiorów Działu Sztuki Ludowej z omówieniem użytych do ich wyrobu materiałów, technik wykonania i sposobów dekoracji.Będą też zajęcia praktyczne, podczas których przewidziane jest wykonanie m.in.: palm wielkanocnych, zdobienie jajek i lepienie baranka. Zajęcia będą bezpłatne


Foto

Andrzej Piskulak

Komisja Europejska: tańszy znak towarowy w UE

Zmniejszenie opłat i uproszczenie procedury sprowadza się w zasadzie do zniesienia opłaty za rejestrację wspólnotowych znaków towarowych. Przedsiębiorstwa pokrywać będą praktycznie jedynie opłatę za zgłoszenie, nie będą natomiast już uiszczać oddzielnej opłaty za rejestrację. Dzięki temu znacznie skróci się również czas rozpatrywania zgłoszeń o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego.

Komisja Europejska i państwa członkowskie UE podjęły decyzję dzisiaj o kolejnym obniżeniu opłat uiszczanych na rzecz Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego,
wspólnotowej agencji odpowiedzialnej za przyznawanie praw do znaków towarowych na poziomie Unii Europejskiej, oraz o uproszczeniu procedury rejestracji.

"To kolejna obniżka (pierwsza była w roku 2005, która sprawi, że przedsiębiorstwa prowadzące działalność na jednolitym rynku UE będą mogły znacznie taniej i prościej uzyskać ochronę znaku towarowego, co przyniesie im oszczędności na poziomie około 60 mln euro rocznie. Obniżka wejdzie w życie z dniem 1 maja br." - informuje dzisiaj Wydział prasowy Komisji Europejskiej Przedstawicielstwo w Polsce

Charlie McCreevy, komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, stwierdził: „To dobra wiadomość dla przedsiębiorstw w Europie. Znaczne obniżenie opłat i uproszczenie procedury oznacza o wiele przystępniejszy i łatwiejszy dostęp do ochrony znaku towarowego na poziomie UE. Przyczyni się to do rozwoju przedsiębiorczości i ożywienia działalności gospodarczej, co jest niezbędne w dobie kryzysu gospodarczego. Z tych udogodnień skorzystają w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa, dla których koszty i procedura uzyskania tej ochrony stanowią często poważne obciążenie.”

„W przypadku małego przedsiębiorstwa ochrona znaku towarowego na poziomie Wspólnoty gwarantuje prawo dostępu towarów i usług tego przedsiębiorstwa do jednolitego rynku europejskiego w przyszłości. Dla dużych przedsiębiorstw ochrona znaku towarowego jest kluczowym narzędziem prowadzenia działalności międzynarodowej”, powiedział prezes UHRW Wubbo de Boer. (Cytuję za komunikatem polskiego przedstawicielstwa KE.)

"W praktyce oznacza to natomiast, że zamiast kwoty 1 750 euro za zgłoszenie i rejestrację wspólnotowego znaku towarowego, w przyszłości od przedsiębiorstw pobierana będzie jedynie opłata za zgłoszenie w wysokości 1 050 euro. Przedsiębiorstwa składające zgłoszenie przez internet uzyskają większy upust i pobierana od nich opłata za zgłoszenie wyniesie jedynie 900 euro zamiast obecnie pobieranej kwoty 1 600 euro. Obniżenie opłat oznacza, że w przyszłości przedsiębiorstwa zapłacą 40 % mniej za uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego i aż o 44 % mniej, w przypadku gdy skorzystają z możliwości złożenia zgłoszenia drogą elektroniczną. Ponadto oddzielna opłata za zgłoszenie i rejestrację międzynarodowego znaku towarowego wskazującego Wspólnotę Europejską na mocy Protokołu madryckiego zostanie obniżona z poziomu 1 450 euro do 870 euro, co również oznacza 40 % spadek" - wyjaśnia Marta Angrocka-Krawczyk z Wydziału prasowego KE.

UHRW został powołany przez europejską Radę Ministrów w 1994 roku. Od rozpoczęcia działalności urzędu w roku 1996, popyt na wspólnotowe znaki towarowe stale wzrasta, czasami gwałtownie. Dotychczas UHRW zarejestrował łącznie ponad 500 000 znaków towarowych w imieniu kilkuset tysięcy spółek z całego świata. Ponieważ UHRW jest samofinansującą się agencją UE, jej budżet w całości pochodzi z opłat uiszczanych przez korzystające z jej usług przedsiębiorstwa. Agencja nie otrzymuje dotacji ani wsparcia podatników UE.

poniedziałek, 30 marca 2009

Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu

Parlament Europejski przyjmie 2 kwietnia br. rezolucję w sprawie ustanowienia Europejskiego Dnia Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. W ubiegłym tygodniu odbyła się debata podczas której polscy posłowie zaproponowali ustanowienie Międzynarodowego Dnia Bohaterów w Walce z Totalitaryzmem oraz wystąpili z inicjatywą, aby przybliżyć Europejczykom postać Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Podczas debaty poruszono także kwestie stanowiska Komisji Europejskiej wobec Deklaracji Praskiej „Sumienie Europy a komunizm”. Posłowie opowiadają się za ustanowieniem 23 sierpnia Europejskim Dniem Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu.

"Z inicjatywy polskiej deputowanej Hanny Foltyn-Kubickiej (UEN) podniesiono także propozycję ustanowienia 25 maja, a więc dnia zamordowania przez reżim komunistyczny Rotmistrza Pileckiego, Międzynarodowym Dniem Bohaterów w Walce z Totalitaryzmem” – czytam w dzisiejszym komunikacie Serwisu Prasowego Parlamentu Europejskiego..

„Ustanowienie święta na cześć polskiego Rotmistrza byłoby wielkim sukcesem wszystkich
Polaków i przypomnieniem światu o nieznanych bohaterach, którzy dzięki swojej odwadze,
poświęceniu i niezłomności w walce ze złem mogą i powinni także dziś być wzorem dla
każdego z nas”
– uzasadniała Hanna Foltyn-Kubicka.

Witold Pilecki był żołnierzem podziemia i człowiekiem, który dobrowolnie znalazł się w nazistowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz, po to aby zorganizować tam ruch oporu i
przekazać aliantom wieści o tragicznym losie tysięcy osób, które były tam więzione i mordowane. Nie tylko w Polsce ceni się jego odwagę. Witold Pilecki został uznany przez brytyjskiego historyka, prof. Michaela Foota w jego książce „Six Faces of Courage” za jednego z 6 najodważniejszych ludzi ruchu oporu podczas całej II Wojny Światowej.

Kielce: Targi Rehabilitacji i Lecznictwa Uzdrowiskowego REHMED-EXPO

Ponad 500 uczestników konferencji branżowych, blisko 80 polskich, ukraińskich, niemieckich i włoskich wystawców, nowatorskie rozwiązania motoryzacyjne w pojazdach dla niepełnosprawnych, prezentacje artystyczne czekają na zwiedzających tegorocznych targów REHMED-EXPO.

W środę 1 kwietnia br. w halach Targów Kielce rozpoczną się IX Targi Rehabilitacji i Lecznictwa Uzdrowiskowego REHMED-EXPO. Potrwają one do 3 kwietnia br. Dziewiąta edycja targów REHMED zapowiada się szczególnie atrakcyjnie, odbywa się bowiem równolegle ze Świętokrzyskimi Dniami Fizjoterapii „Pozwólmy lepiej żyć”

„Oferta produktów i usług prezentowana podczas Targów Rehabilitacji i Lecznictwa Uzdrowiskowego REHMED-EXPO skierowana jest przede wszystkim do osób zainteresowanych sprzętem rehabilitacyjnym, zabiegami leczniczymi, ale także do właścicieli zakładów uzdrowiskowych czy gabinetów rehabilitacji i odnowy biologicznej. Targi umożliwią porównanie oferty producentów i dystrybutorów najnowocześniejszego sprzętu rehabilitacyjnego, organizatorów turnusów rehabilitacyjnych w sanatoriach i uzdrowiskach, gmin uzdrowiskowych, producentów wyposażenia dla zakładów uzdrowiskowych, rozlewni wód mineralnych, zakładów pracy chronionej oraz dealerów samochodów przeznaczonych do transportu osób niepełnosprawnych” – informuje dzisiaj Biuro Prasowe Targów Kielce.

Podobnie jak podczas poprzednich edycji wystawie towarzyszy bogaty program seminariów, konferencji oraz szkoleń branżowych. Odbyły się także, współorganizowane przez Targi Kielce, sesje naukowe w ramach Świętokrzyskich Dni Fizjoterapii. W ramach targów REHMED – EXPO można będzie również wziąć udział w warsztatach terapeutyczno – szkoleniowych organizowanych

Podczas targów REHMED-EXPO odbędą również liczne imprezy sportowe, do udziału w których zapraszamy wychowanków i podopiecznych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych, Szkół Specjalnych, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz jednostek skupiających niepełnosprawnych. Od lat najwięcej uczestników gromadzi Dystansowy Bieg Uliczny, w którym w ubiegłym roku wzięło udział ponad 100 osób. Trasa zawodów prowadziła po terenach wystawowych i ulicach przyległych do terenu Targów Kielce - w sumie około 2000 m.

„Idąc śladem ubiegłego roku również i tym razem odbędzie się Turniej Boccia skierowany głownie do osób z porażeniem mózgowym oraz pokaz piłki siatkowej na siedząco. Nie tylko na sportowo spędzimy czas podczas REHMEDU. W tym roku będziemy mogli również podziwiać śpiewających artystów wychowanków i podopiecznych wymienionych wyżej ośrodków prezentujących się na scenach stolicy województwa świętokrzyskiego. Infrastruktura kieleckiego ośrodka targowego jest przystosowana do przyjęcia osób niepełnosprawnych, dla których zgromadzenie większej ilości informacji o potrzebnych produktach i usługach stanowi w codziennym życiu barierę. Wszystko to sprawia, że każdego roku targi cieszą się dużym zainteresowaniem osób niepełnosprawnych” – informuje Barbara Sipa, specjalista ds. PR .

Targi Kielce, najdynamiczniej rozwijający się ośrodek wystawienniczy w kraju, wicelider rynku targowego w Polsce. Spółka organizuje rocznie blisko 50 imprez targowych, m.in. znany na całym świecie MSPO - Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA – POLSKA, Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych i pojazdów Specjalistycznych MASZBUD i znane w całej Europie Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PLASTPOL, Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa METAL i Międzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposażenia kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO

Świętokrzyskie: miliony na promocję turystyczną i gospodarczą


Ponad 66 mln złotych, z czego ponad 48 mln zł dofinansowania z funduszy europejskich, to wartość projektów na które podpisanych zostało dzisiaj siedem preumów i umowa w Muzeum Narodowym w Kielcach przez marszałka Adama Jarubasa, Marcina Perza, członka Zarządu Województwa oraz świętokrzyskich samorządowców. Dotyczą one realizacji zadań prowadzonych w ramach promocji gospodarczej i turystycznej regionu świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

„Kolejny raz spotykamy, przy okazji podpisywania umów na realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Ze spotkania na spotkanie realizacja naszego RPO jest coraz bardziej zaawansowana. Dziś podpisujemy siedem preumów i jedną umowę. To działanie, które z pozoru w nazwie ma lekką wartość, zawiera w sobie bardzo ważne i potrzebne w regionie inwestycje. Pozwolą one bowiem promować Świętokrzyskie i pokazywać walory, które mamy, a które mogą stać się swoistym biegunem wzrostu i podnosić atrakcyjność gospodarczą i turystyczną województwa” – mówił marszałek Adam Jarubas.

W ramach umowy Gminie Kielce przypadnie dofinansowanie ponad 12 mln 800 tys. zł do projektu: „Geopark Kielce- przebudowa Amfiteatru Kadzielnia”, którego całkowita wartość wynosi 19 mln zł 535 tys. zł. Preumowy natomiast odnoszą się do projektów największych kieleckich placówek kultury i organizacji turystycznych i gospodarczych.

Ponad 2 mln 600 tys. zł otrzyma Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego z „Wykreowanie i promocję markowych produktów turystycznych województwa świętokrzyskiego oraz ich kompleksowe oznakowanie”. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 3 mln 360 tys. zł

Ponad 11 mln 630 tys. zł przypadnie Muzeum Wsi Kieleckiej na „Rozbudowę Infrastruktury Parku Etnologicznego w Tokarni i Dworku Laszczyków w Kielcach”. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 14 mln 540 tys. zł

Muzeum Narodowe w Kielcach otrzyma ponad 4 mln 550 tys. zł dofinansowania na projekt oszacowany na ponad 5 mln 680 tys. zł pn. „Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach najcenniejszym obiektem promocyjnym turystyki kulturowej ziemi świętokrzyskiej”

Izba Gospodarcza Grono Targowe Kielce dostanie ponad 2 mln 660 tys. zł na „Promocję gospodarczą i inwestycyjną regionu świętokrzyskiego w oparciu o potencjał kieleckiego ośrodka targowego”.

Gminie Chęciny przypadnie 2 mln zł na „Odnowę potencjału historyczno kulturowego zabytkowego budynku tzw. "Niemczówki" w Chęcinach poprzez utworzenie kompleksowego centrum informacji turystycznej i historycznej.”

Ponad 2, 5 mln zł otrzyma Kieleckie Centrum Kultury na „Kampanię reklamową promującą region świętokrzyski poprzez cykl imprez kulturalnych. Świętokrzyskie. Moc Kultury.”

Gmina Iwaniska dostanie ponad 9 mln 920 tys. zł na projekt zatytułowany „Zamek Krzyżtopór markowym produktem turystycznym Województwa Świętokrzyskiego.” Całkowita jego wartość wynosi ponad 12 mln 400 tys. zł..

„Celem realizowanych projektów jest promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności turystycznej regionu świętokrzyskiego. Ich realizacja przyczyniać się będzie do wykreowania pozytywnego wizerunku województwa na arenie krajowej i międzynarodowej oraz rozwoju stosunków gospodarczych z regionami krajowymi i zagranicznymi, zwiększenia konkurencyjności gospodarki regionu jako całości, jego powiatów, miast, miejscowości, konkretnych obszarów, przedsiębiorstw, produktów czy usług” – czytam w dzisiejszym komunikacie z Biura Prasowego świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego.

W sferze promocji gospodarczej ma to być przede wszystkim skuteczna i efektywna promocja regionalnych towarów, branż, firm i marek oraz oddziaływanie na rzecz dopływu do regionu bezpośrednich inwestycji firm krajowych i zagranicznych.

Natomiast jeśli chodzi o promocję turystyczną działania skupiać się będą na propagowaniu atrakcyjności turystycznej regionu (w tym upowszechnianie istniejących oraz kreowanie nowych produktów turystycznych, promocja walorów wypoczynkowych - w tym: turystyki uzdrowiskowej, kulturowej, przyrodniczo-krajoznawczej, wypoczynkowej, turystyki wiejskiej, agroturystyki i ekoturystyki, turystyki biznesowej i kongresowej, aktywnej i specjalistycznej, pielgrzymkowej, edukacyjno-rekreacyjno-aktywnej dzieci i młodzieży oraz hobbistycznej), podniesieniu konkurencyjności oferty turystycznej oraz rozwijaniu systemu informacji turystycznej.

Wspierane będą lokalne i ponadlokalne inicjatywy mające na celu poszerzenie oferty turystycznej regionu. Głównym celem promocji turystycznej regionu będzie wydłużenie sezonu turystycznego oraz zwiększenie krajowej i zagranicznej turystyki przyjazdowej.

„Projekty, które dziś uruchamiamy zawierają znaczącą porcję unijnego dofinansowania. A przypomnę, że nie są one pierwszymi w ramach tego działania - wyłonione zostały z drugiego naboru. Do 10 kwietnia planujemy zakończyć trzeci nabór wniosków. Jak widać jest to bardzo atrakcyjny kawałek unijnego tortu – zachęcał Adam Jarubas.

Marszałek poinformował, że ponad 65% alokacji Regionalnego Programu Operacyjnego już zagospodarowano Podkreślił, że tempo i sprawność w kontraktowaniu unijnych pieniędzy to priorytet. „Nieustannie podnosimy ten procent i mamy dzięki temu szansę na dodatkowe środki, które z krajowej rezerwy wykonania otrzyma pięć województw, najlepszych w wydatkowaniu unijnych pieniędzy. Mam nadzieję, że uda się sięgnąć po te dodatkowe fundusze" – zapewniał Adam Jarubas.


PS

Foto Andrzej Piskulak

Na zdjęciu marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas

piątek, 27 marca 2009

Świętokrzyskie: marszalek Jarubas apeluje do ministra Grabarczyka – kierowcy już zbierają podpisy

W związku z informacją o wstrzymaniu finansowania prac związanych z przebudową drogi krajowej nr 73 Kielce – Tarnów, marszałek województwa Adam Jarubas skierował dzisiaj pismo do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka z apelem o zmianę stanowiska resortu w tej niezwykle istotnej dla regionu świętokrzyskiego sprawie. Kierowcy oraz mieszkańcy województwa świętokrzyskiego wspólnie z „Gazetą w Kielcach” zbierają podpisy popierające rozbudowę drogi.

Oliwy do ognia dolał senator Michał Okła z PO w rozmowie z Polską Agencją Prasową. „W sytuacji kryzysu gospodarczego budowa drogi z Kielc do Morawicy nie jest dla ministra infrastruktury priorytetowym zadaniem, jak drogi potrzebne na Euro 2012, i z tego względu może poczekać” – mówił m.in. senator Okła. Potwierdził to także w rozmowie z „Gazetą w Kielcach”, przy okazji bagatelizując problem drogi nr 73 Kielce – Tarnów. Ukazała się ona dzisiaj w artykule pt. Politycy krytykują Okłę i bronią 73 Suchej nitki za te wypowiedzi nie pozostawili na nim świętokrzyscy posłowie prawie wszystkich opcji politycznych (łącznie z jego kolegami klubowymi z PO). „Gazeta w Kielcach” ponadto włączyła się w akcję zachęcania do zbierania podpisów w sprawie drogi. Gazeta czyni to w artykule pt. „Brońmy krajowej "73". Niech zobaczą, że nam zależy” . Swój podpis w sprawie poparcia dla przebudowy drogi od dzisiaj od godz. 12 zainteresowani składają tutaj: Podpisz naszą petycję

W piśmie świętokrzyskiego Marszałka Adama Jarubasa czytamy m.in.: „(…) Patrząc całościowo na decyzje podejmowane na szczeblu centralnym można odnieść wrażenie, że wszystkie one zmierzają do odebrania Województwu Świętokrzyskiemu szans na jego rozwój. Trudno nie dostrzec politycznego charakteru w uzasadnieniu braku środków na budowę wszelkiego rodzaju infrastruktury komunikacyjnej: lotniczej, kolejowej i drogowej. Biorąc powyższe pod uwagę wyrażam przekonanie, że Pan Minister spowoduje ponowne przeanalizowanie problemu dostępności komunikacyjnej województwa świętokrzyskiego i zapewni środki na budowę infrastruktury transportowej, zgodnie z pierwotnymi zamierzeniami.”

W konflikcie chodzi o to, że przebudowa drogi nr 73 Kielce – Tarnów została uwzględniona w programie budowy dróg krajowych na lata 2008 – 2012, jako zadanie mające kluczowe znaczenie dla rozwiązania problemów komunikacyjnych Kielc, województwa świętokrzyskiego i małopolskiego.

„Jak podkreśla marszałek Adam Jarubas droga ta ma również znaczenie krajowe i międzynarodowe, ponieważ łączy Warszawę i północną część Polski ze Słowacją i Ukrainą. Droga ta jest także elementem realizowanego w województwie programu rozwoju turystyki z ośrodkami sanatoryjnymi w Busku Zdroju i Solcu Zdroju oraz budowanym Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie. Jest też elementem całościowego programu poprawy dostępności komunikacyjnej województwa, łączącego zamierzenia inwestycyjne modernizacji dróg krajowych, wojewódzkich i lokalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, a także programów krajowych: Rozwoju Polski Wschodniej oraz Infrastruktura i Środowisko” – wyjaśnia w dzisiejszym komunikacie Iwona Sinkiewicz – rzecznik prasowy świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Przy drodze nr 73 zlokalizowany jest także teren przygotowany pod budowę lotniska regionalnego w Obicach. W związku z tą inwestycją zaawansowane są prace projektowe i związane z wykupem gruntów. Zdaniem marszałka Adama Jarubasa ( i to podkreśla to w liście do ministra Cezarego Grabarczyka ): ”przerwanie prac na tym etapie doprowadzi do zmarnowania dotychczasowych wysiłków i poniesionych nakładów, bowiem czynności te musiałby być w przyszłości powtórzone.”

czwartek, 26 marca 2009

Parlament Europejski: Pół miliarda euro na pomoc żywnościową dla najuboższych
Przyjmując sprawozdanie posła Czesława Siekierskiego, Parlament Europejski poparł propozycję zwiększenia do prawie 500 milionów euro budżetu programu dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących we Wspólnocie. Posłowie chcą, aby program w całości finansowany był ze środków UE. Polsce przypada piąta cześć całej pomocy z tego programu. „Program nie rozwiąże problemu niedożywienia i ubóstwa wśród obywateli Wspólnoty, ale z całą pewnością przyczyni się do jego ograniczenia” – powiedział po głosowaniu autor stanowiska PE deputowany Czesław Siekierski..

Posłowie poparli dzisiaj propozycję Komisji Europejskiej zakładającą zwiększenie środków finansowych o 2/3 - z 305 mln euro do blisko pół miliarda rocznie oraz rozszerzenie asortymentu produktów dostarczanych w ramach tego programu. W 2009 roku na realizację programu w Polsce przewidziano ponad 102 mln euro tj. 1/5 całego budżetu.

"Przyjmując to stanowisko Parlament Europejski wyśle pozytywny sygnał obywatelom, którzy powinni wiedzieć, że Unia Europejska czuje się odpowiedzialna za najbardziej potrzebujące grupy obywateli. Ten program, podobnie jak inne programy - "Owoce w szkole" i "Mleko w szkole"- zmienia stosunek obywateli do UE, która jawi się bardziej przyjazna, bliska ludziom i ich problemom" - przekonywał poseł Czesław Siekierski podczas debaty oraz przed turą głosowań.

„W propozycji Komisji Europejskiej finansowanie ze środków Wspólnoty pokrywałoby tylko 75% budżetu programu na lata 2010/2012 (85% w państwach otrzymujących środki z Funduszu Spójności), a w latach 2013/2015 jedynie 50%, lub 75% odpowiednio. Jednak posłowie sprzeciwili się tej propozycji i chcą, aby finansowanie programu pochodziło w całości ze środków UE. Parlament odrzucił propozycję wprowadzenia współfinansowania z budżetów krajowych, gdyż mogłoby to ograniczyć lub nawet wykluczyć niektóre państwa z udziału w tym programie. Dotyczyłoby to zwłaszcza tych krajów, w których dochód na mieszkańca jest niski, a dodatkowo występują problemy budżetowe. Jest to tym bardziej istotne w obliczu trwającego kryzysu gospodarczego” – informuje Serwis prasowy Parlamentu Europejskiego.

Parlament uważa, że środki unijne powinny także pokryć koszty magazynowania, a nie - jak chciała Komisja Europejska - tylko koszty administracyjne i transportu. W połączeniu z właściwą organizacją transportu towarów, decyzja posłów obniży koszty ponoszone przez organizacje charytatywne działające na danym obszarze.

Posłowie opowiadają się za tym, aby produkty żywnościowe przeznaczane do dystrybucji w ramach programu pochodziły z Unii Europejskiej i - o ile to możliwe - aby była to świeża, lokalna żywność.

Początkowo program zakładał dystrybucję żywności z rezerw interwencyjnych utrzymywanych w ramach wspólnej polityki rolnej UE. Z czasem, wskutek zmniejszania rezerw żywności, zmieniono zasady programu zezwalając na zakup żywności na cele programu na wolnym rynku. To spowodowało, że obecnie cześć państw członkowskich nie zgadza się nie tylko na finansowanie programu w całości z budżetu UE, ale nawet na częściowe dofinansowanie go ze środków przewidzianych na wspólną politykę rolną. Kraje te uważają, że dystrybucja żywności powinna odbywać się za pośrednictwem krajowych programów pomocy społecznej i dlatego domagają się zmiany podstawy prawnej.

Przemiany ustrojowe w krajach, które niedawno przystąpiły do UE, doprowadziły do silnego rozwarstwienia dochodowego ich społeczeństw. W niektórych z tych państw różnice w sytuacji dochodowej i poziomie życia pogłębiają się coraz bardziej. Ubóstwem dotknięte są zwłaszcza rodziny z małych miasteczek oraz osoby zamieszkałe na wsi. Zwiększa się liczba ludzi, którzy nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych.

Obecnie wg. badań Eurostatu w całej UE 80 milionów mieszkańców (16% populacji) żyje poniżej progu ubóstwa, a z powodu kryzysu gospodarczego, liczba ta może się zwiększyć.
Geneza Europejskiego Programu dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących w UE sięga przełomu roku 1986/87, kiedy to na skutek wyjątkowo ciężkiej zimy duża część populacji Wspólnoty Europejskiej została zagrożona niedostatkiem żywności. Początkowo program dysponował kwotą blisko 100 mln euro, która stopniowo rosła osiągając 305 mln euro w 2008 r. KE szacuje, że z programu korzysta 13 milionów mieszkańców Wspólnoty. Program ma charakter dobrowolny. Mimo, że jest otwarty dla wszystkich, nie wszystkie państwa członkowskie w nim uczestniczą.


PS

Foto. Andrzej Piskulak

środa, 25 marca 2009

Pożegnanie abp Andrzeja Dzięgi z Ziemią Świętokrzyską

Arcybiskup Andrzej Dzięga, do niedawna ordynariusz diecezji sandomierskiej, pożegnał się dzisiaj z wiernymi. Uczynił to w sandomierskiej bazylice katedralnej podczas Mszy św. dziękczynnej. Wierni modlili się o błogosławieństwo w Jego dalszej posłudze duszpasterskiej. Hierarcha kierował diecezją sandomierską od prawie 7 lat.

Oczkiem w głowie sandomierskiego duszpasterza był Święty Krzyż, a szczególnie Milenium Świętokrzyskie. Na zawsze w pamięci wiernych świętokrzyskich parafii i pielgrzymów pozostaną Wielkopiątkowe Nabożeństwa Drogi Krzyżowej, kiedy to wnosił na swych barkach Krzyże Milenijne. To dzięki ordynariuszowi sandomierskiemu szczyt Świętego Krzyża zmienił się w sposób zasadniczy.

W minioną Niedzielę Wielkiego Postu, 22 marca, abp Andrzej Dzięga poświęcając w kaplicy Relikwii Drzewa Krzyża Świętego nowy krzyż ołtarzowy, odnowione freski oraz organy, tak naprawdę żegnał się z Ziemią Świętokrzyską, jej wiernymi i pielgrzymami. Abp Dzięga wyraził wielką radość z tak pięknie odnowionej kaplicy. Podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do jej odnowienia mówiąc m.in.: „Zawierzam to miejsce, nie tylko wam ojcowie oblaci, którzy z troską dbacie o nie, ale i wam pielgrzymi, którzy tu przybywacie na modlitwę”.

Podczas Mszy św. odprawionej w Kaplicy Oleśnickich abp Andrzej Dzięga wygłosił homilię, w której dziękował za dar Świętego Krzyża w życiu narodu, diecezji i w jego posługiwaniu biskupim.

Krzyż to nasza siła, której tak bardzo potrzeba narodowi polskiemu, tak rządzącym, jak i wszystkim obywatelom” – mówił Abp Dzięga. Kończąc, zwrócił się do wszystkich z prośbą, aby pamiętać o najstarszym sanktuarium Polski oraz modlić się w Jego intencji, obejmując duchową troską przyszłą posługę pasterską w Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej.
PS
Pragnę i ja dołączyć się ze swoim podziękowaniem do modlących się w intencji JE Abp Andrzeja Dzięgi. Przede wszystkim dziękuję Bogu za dar Abp Andrzeja Dzięgi w życiu duchowym Ziemi Świętokrzyskiej. Osobiście dziękuję za to, że jako dziennikarz i współautor książki pt. „Milenium Świętokrzyskie – cywilizacja Krzyża” mogłem być świadkiem historycznych dokonań, jakie uczynił dla wiernych nie tylko z Regionu Świętokrzyskiego, ten niezwykły Sandomierski Duszpasterz oraz aktywnie uczestniczyć we wszystkich uroczystościach milenijnych przez Niego zorganizowanych.
Foto Andrzej Piskulak.
Na pierwszym zdjęciu Krzyże Millenijne, na drugim - ordynariusz sandomierski abp Andrzej Dzięga dźwiga krzyż podczas Wielkopiątkowej Drogi Krzyżowej w 2007 r.

47 mln zł dla przyszłości dzieci z pięciu województw

Z pieniędzy Unii Europejskiej w kwocie 47 mln zł. będzie współfinansowany projekt adresowany do 2700 szkół z województw: lubelskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, śląskiego, podkarpackiego. W regionie świętokrzyskim będzie on realizowany w 270 szkołach, gdzie każda z nich otrzyma środki dydaktyczne i materiały wspierające nauczycieli o wartości 8 tys. zł. Stwarza to szansę na naukę w nowoczesnej szkole dla ponad 130 tys. pierwszaków.

W Muzeum Narodowym w Kielcach odbyła się uroczysta inauguracja unijnego projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” - jednego z największych tego typu programów edukacyjnych w Polsce. Patronat nad projektem objął marszałek Adam Jarubas.

„Projekt opiera się na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, która zakłada, że każde dziecko ma pewien potencjał inteligencji rozwiniętych w różnym stopniu np. matematyczno-logiczna, językowa. Ważny jest więc rozwój dziecka jako jednostki pod kątem jego predyspozycji. Beneficjentem programu jest Grupa Edukacyjna S.A., wydawca podręczników MAC Edukacja” - wyjaśnia Iwona Sinkiewicz – rzecznik prasowy świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Europejska walka z niewolnictwem i wykorzystywaniem seksualnym dzieci

Komisja Europejska pragnie zapewnić lepszą pomoc dla ofiar przemocy oraz bardziej zdecydowane ścigać i karać przestępców odpowiedzialnych za wykorzystywanie seksualne dzieci i handel ludźmi.

Przyjęte dzisiaj przez Komisję Europejską dwa wnioski dotyczące nowych przepisów, pozwolą intensywniej zwalczać handel ludźmi i wykorzystywanie seksualne dzieci, nadużycia seksualne wobec dzieci oraz pornografię dziecięcą. Zobowiążą one państwa UE do działań na trzech płaszczyznach: ścigania przestępców, chronienia ofiar i prewencji.

„Nowe wnioski zastąpią istniejące akty prawne w tych dziedzinach, które obowiązywały odpowiednio od 2002 i 2004 r. Nowe wnioski, zastępujące dotychczasowe z 2002 i 2004 r., mają zagwarantować pełną zgodność z najwyższymi standardami europejskimi, zapewnić lepszą pomoc dla ofiar oraz bardziej zdecydowane ściganie i karanie przestępców odpowiedzialnych za wykorzystywanie seksualne dzieci i handel ludźmi. We wnioskach wzięto również pod uwagę szybko rozwijające się technologie w przestrzeni wirtualnej” - informuje Marta Angrocka-Krawczyk z Wydziału prasowego Komisji Europejskiej Przedstawicielstwa w Polsce.

Wiceprzewodniczący Komisji Jacques Barrot, komisarz ds. sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa, dzisiaj oświadczył: „Chcemy tworzyć taką UE, która naprawdę będzie w stanie chronić najbardziej narażonych obywateli przed najstraszliwszymi przestępstwami. Mówiąc o handlu ludźmi, mamy na myśli kobiety i dziewczęta, które sprowadzono do roli seksualnych niewolnic, bite i maltretowane dzieci, zmuszane do żebrania i kradzieży, młodych ludzi zmuszanych do pracy w strasznych warunkach za głodowe wynagrodzenie. Natomiast nadużycia seksualne wobec dzieci i ich seksualne wykorzystywanie to przerażające zbrodnie, które pozostawiają głębokie blizny i skazują na cierpienie przez całe życie" – cytuję za komunikatem, jaki dziś otrzymałem z polskiego przedstawicielstwa KE"

Z otrzymanych materiałów dziennikarskich wynika, że wniosek w sprawie zwalczania handlu ludźmi zbliża krajowe przepisy i kary oraz zapewnia, że przestępcy staną przed wymiarem sprawiedliwości, nawet jeśli popełnili przestępstwo za granicą. Pozwoli on policji na utrwalanie treści rozmów telefonicznych oraz stosowanie podsłuchu i innych podobnych narzędzi wykorzystywanych do zwalczania przestępczości zorganizowanej. Ofiary otrzymają zakwaterowanie i opiekę medyczną, a w razie konieczności ochronę policyjną, aby mogły odzyskać siły i nie bały się zeznawać przeciwko sprawcom. Będą również chronione przed dalszymi traumatycznymi przeżyciami podczas postępowania karnego, których przyczyną mogą być np. dociekliwe pytania dotyczące przeżyć związanych z przymusowym wykorzystywaniem seksualnym. Ofiary otrzymają bezpłatną pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania, również w celu ubiegania się o kompensatę finansową.

Wniosek KE zachęca państwa członkowskie do wprowadzenia sankcji wobec osób korzystających z usług seksualnych świadczonych przez zmuszane do tego ofiary oraz wobec pracodawców wykorzystujących ofiary handlu ludźmi. We wniosku ustanowiono również niezależne organy monitorujące realizację tych działań.

Z kolei wniosek w sprawie zwalczania seksualnego wykorzystywania i niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych ułatwia karanie sprawców nadużyć wobec dzieci poprzez ustanowienie sankcji karnych wobec nowych form nadużyć, takich jak: „nagabywanie dzieci w celach seksualnych" – nakłanianie dzieci za pośrednictwem internetu do spotkania i następnie wykorzystywanie ich, przeglądanie pornografii dziecięcej bez pobierania plików na własny komputer oraz zmuszanie dzieci do pozowania o charakterze seksualnym przed kamerą internetową. „Seksturyści”, podróżujący za granicę w celu wykorzystywania seksualnego dzieci, będą ścigani we własnym kraju. Pokrzywdzone dzieci będą mogły składać zeznania bez konieczności konfrontacji ze sprawcą w sądzie, aby oszczędzić im dodatkowych traumatycznych przeżyć. Będą miały również zapewnioną bezpłatną pomoc prawnika.

Zdaniem KE, każdy sprawca powinien być traktowany indywidualnie i mieć dostęp do specjalnie dobranego leczenia, aby w przyszłości nie popełnił podobnych przestępstw. Nałożony na sprawcę zakaz wykonywania zawodu lub działalności, które wiążą się z kontaktem z dziećmi, powinien obowiązywać nie tylko w kraju skazania, ale w całej UE. Opracowane zostaną systemy blokujące dostęp do stron internetowych z pornografią dziecięcą.

Wnioski zostaną teraz przedyskutowane na posiedzeniu Rady Ministrów UE, a po zatwierdzeniu powinny zostać przeniesione do prawa krajowego.

Wiceprzewodniczący Jacques Barrot stwierdził: „Chcemy powiedzieć to jasno: tego rodzaju przestępstwa, nie znające granic państwowych, są niedopuszczalne. Europa będzie nadal ustanawiała najwyższe i najbardziej ambitne standardy w dziedzinie ich zwalczania”.

Fakty i liczby dotyczące nowoczesnych form niewolnictwa i wykorzystywania seksualnego dzieci już dawno przekroczyły na świecie stany alarmujące. Według danych Międzynarodowej Organizacji Pracy, na całym świecie 1,225 mln osób pada ofiarą handlu ludźmi na terytorium swojego własnego kraju lub w ramach transgranicznego handlu ludźmi. "Ofiary są najczęściej wykorzystywane do prostytucji (43%) lub do pracy (32%). Spośród ofiar zmuszanych dla zysku do świadczenia usług seksualnych przeważającą większość (98%) stanowią kobiety i dziewczęta. Opierając się o dostępne dane można założyć, że co roku w ramach handlu ludźmi kilkaset tysięcy osób sprowadzanych jest na terytorium UE lub przemieszcza się w jej obrębie" - czytam w komunikacie z KE.

W ubiegłym roku wykryto ponad 1000 komercyjnych i ok. 500 niekomercyjnych stron internetowych zawierających materiały pornograficzne z udziałem dzieci, z czego 71% w Stanach Zjednoczonych. Szacuje się, że ok. 20% stron z pornografią dziecięcą ma charakter niekomercyjny (głównie w oparciu o technologię peer-to-peer (P2P)).

wtorek, 24 marca 2009

Kielce: STOM, SPAWALNICTWO i CONTROL-STOM

Ponad 250 wystawców z 18 krajów zaprezentuje się jutro, 25 marca w halach Targów Kielce podczas: II Salonu Technologii Obróbki Metali STOM, IX Targów Przemysłowej Techniki Pomiarowej CONTROL-STOM oraz IV Międzynarodowych Targów Technologii i Urządzeń dla Spawalnictwa SPAWALNICTWO.

W halach Targów Kielce swoje stoiska będą miały firmy z: Polski, Włoch, Czech, Niemiec, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Turcji, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Węgier, Austrii, Chin, Tajwanu, Stanów Zjednoczonych, Indii, Japonii i Korei.

„Podczas salonu STOM, który okazał się najlepszym debiutem targowym w Kielcach w 2008 roku, zarówno wystawcy, jak i zwiedzający będą mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu obróbki metali, oprzyrządowania technologicznego obrabiarek, oprogramowania, wspomagania komputerowego procesów obróbki oraz bezpieczeństwa i higieny pracy” – informuje Joanna Massalska specjalista ds. Public Relations Targów Kielce.

Na stoiskach będzie można zobaczyć maszyny, narzędzia, roboty, automaty, ale i całe linie technologiczne. Podczas Salonu Technologii Obróbki Metali STOM w Kielcach nie zabraknie też specjalistycznych szkoleń oraz certyfikacji. Swoje stoiska zaprezentują instytucje, instytutu, stowarzyszenia, jednostki badawczo-rozwojowe, ośrodki targowe oraz wydawnictwa branżowe.

Równolegle do Salonu Technologii Obróbki Metali odbędą się CONTROL-STOM – czyli Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej.
„Organizując tę wystawę Targi Kielce spełniły oczekiwania specjalistów, wystawców i zwiedzających. Z roku na rok na rynku technik pomiarowych zwiększa się konkurencja, dlatego spotkanie w kieleckim centrum wystawienniczym to kolejna duża szansa na pozyskanie klientów, zdobycie nowych kontaktów oraz podkreślenie swojej pozycji w branży. Połączenie salonu technik pomiarowych z obróbką metali jest niezwykle korzystne dla gości, którzy odwiedzą wystawę” – wyjaśnia Joanna Massalska.

Podczas Targów Przemysłowej Techniki Pomiarowej będzie można zobaczyć między innymi najnowocześniejszy sprzęt kontroli pomiarowej, aparaturę badawczą i wyposażenie pomieszczeń laboratoryjnych. Nie zabraknie również najnowszych trendów rozwoju tej branży. Podobnie jak podczas jesiennego CONTROL-TECHU wystawa organizowana jest przy współpracy z Politechniką Świętokrzyską, której baza naukowa jest nieocenionym źródłem wiedzy.

Trzecią imprezą, jest SPAWALNICTWO czyli IV Międzynarodowe Targi Technologii i Urządzeń dla Spawalnictwa. W ramach imprezy pokazane zostaną najnowsze maszyny, urządzenia oraz rozwiązania technologiczne i materiały stosowane w spawalnictwie, maszyny, urządzenia i osprzęt do spawania, materiały spawalnicze, systemy komputerowe wspomagające procesy spawalnicze, roboty, automaty, linie technologiczne czy gazy techniczne. Swoją ofertę przedstawią firmy zajmujące się świadczeniem usług spawalniczych, jak i instytucje badawczo-rozwojowe, specjalizujące się w tej dziedzinie. Targi te to najlepsza okazja do wymiany doświadczeń, ale także zaprezentowania swojej oferty kontrahentom zarówno z Polski jak i zagranicy.

Organizatorzy zapowiadają, że stoiska wystaw STOM, SPAWALNICTWO i CONTROL - STOM bogate będą w rynkowe hity i nowości.

Na przykład firma OBERON zaprezentuje ECOMO ESP-603 wysokoobrotową szlifierkę pneumatyczną, której ergonomiczna i stabilna obudowa powlekana elastomerem umożliwia długotrwałą pracę bez zmęczenia. Długi czas pracy zapewnia jej system naolejania umieszczony na rękojeści - „LUBE RING”.

Natomiast firma AUER Polska pokaże bezpyłową kabinę śrutowniczą. Urządzenie to pozwala na ekonomiczne i przyjazne dla środowiska naturalnego prowadzenie procesu szorstkowania, gratowania, usuwania rdzy, piasku i zgorzeliny oraz docierania, matowania, oczyszczania i umacniania powierzchniowego.

Fabryka Narzędzi GLOB pokaże z kolei pilarkę tarczową do stali METAL DEVIL 178 mm, która dzięki zastosowaniu węglików oraz specjalnej konstrukcji tarczy powoduje, że podczas cięcia stali materiał nie jest nagrzewany, a ilość powstających iskier jest nieznaczna. Powierzchnia po przecięciu jest równa i czysta - nie wymaga dalszej obróbki.

W ramach targów odbędzie się także specjalistyczne seminarium „Współczesne problemy obróbki metali”, podczas którego podejmowane będą między innymi takie tematy jak wybrane zagadnienia konstrukcyjno – technologiczne teksturowania powierzchni ślizgowych elementów maszyn, badania symulacyjne procesu usuwania szumów z sygnału pomiarowego z wykorzystaniem analizy falkowej czy możliwości dokładnego pomiaru odchyłek walcowości na stanowisku roboczym lub obrabiarce. Prelegentami będą wykładowcy współpracującej z Targami Kielce Politechniki Świętokrzyskiej.

Targom towarzyszyć będzie również promocja książki prof. dr hab. inż. Stanisława Adamczaka, rektora Politechniki Świętokrzyskiej, pt. „Pomiary geometryczne powierzchni. Zarysy kształtu, falistość i chropowatość”.

Targi Kielce, najdynamiczniej rozwijający się ośrodek wystawienniczy w kraju, wicelider rynku targowego w Polsce. Spółka organizuje rocznie blisko 50 imprez targowych, m.in. znany na całym świecie MSPO - Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA – POLSKA, Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych i pojazdów Specjalistycznych MASZBUD i znane w całej Europie Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PLASTPOL, Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa METAL i Międzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposażenia kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO.

Choć nie gęsi... to teraz będziemy musieli znać jeszcze dwa języki

Według europosłów, popularyzacja nauki języków obcych powinna być priorytetem politycznym dla UE. Należy dążyć do tego, aby młodzież posługiwała się co najmniej dwoma językami, oprócz języka ojczystego. Najlepiej, gdyby jednym z nich był język jednego z krajów sąsiadujących, a drugim któryś z języków powszechnie wykorzystywanych w komunikacji na świecie.

Parlament Europejski przyjął dziś rezolucję, w której przekonuje, że nauka języków innych niż ojczysty jest warunkiem pełnego wykorzystania możliwości ekonomicznych, społecznych i kulturowych, jakie niesie swoboda poruszania w Unii Europejskiej.

„Posłowie przestrzegają przed rozwarstwieniem społecznym, do jakiego w środowisku wielokulturowym może doprowadzić istnienie grup wielojęzycznych i grup posługujących się tylko jednym językiem. Brak znajomości języka przyczynia się do trudności w integracji pracowników z krajów trzecich na rynku pracy UE” – czytam w dzisiejszym komunikacie Serwisu Prasowego Parlamentu Europejskiego..

Parlamentarzyści europejscy podkreślali również rolę nauczycieli i ich przygotowania zawodowego. Ich zdaniem, należy dążyć do tego, aby w szkołach na właściwym etapie, niektóre przedmioty szkolne wykładane były w różnych językach. Wnoszą również, by także radio i telewizja miały pod tym względem swoją rolę do spełnienia. Programy dziecięce i młodzieżowe mogłyby być, zdaniem posłów, zaopatrywane w napisy, zamiast poddawane dubbingowi, co przyczyniałoby się do popularyzacji nauki języków obcych i do lepszego zrozumienia różnych kultur
.

Parlament Europejski: półtora euro akcyzy za paczkę fajek

Od 2014 roku za paczkę papierosów zapłacimy półtora euro, ale samej tylko akcyzy. Parlament Europejski poparł dziś wniosek Komisji Europejskiej dotyczący stopniowego podwyższenia stawek akcyzy na papierosy (i inne wyroby tytoniowe), docelowo do poziomu 1,50€ za paczkę. Posłowie proponują jednak niższe stawki podatku akcyzowego niż chciałaby Komisja Europejska.

„Celem propozycji jest zapewnienie jednakowych warunków konkurencji na wspólnym rynku i zapewnienie bardziej jednolitych stawek podatkowych w UE. W połączeniu z zakazem reklamy papierosów oraz kampanią edukacyjną podwyższenie akcyzy może przyczynić się do poprawy poziomu ochrony zdrowia. Wzrost akcyzy następowałby stopniowo do stycznia 2014 roku ” – czytam w komunikacie Serwisu prasowego Parlamentu Europejskiego.

Deputowani europejscy chcą, aby minimalna stawka podatku wynosiła 64€ za 1000 sztuk papierosów począwszy od 2012 roku. Od stycznia 2014 roku stawka powinna wzrosnąć do 75€ za 1000 sztuk, a więc mniej niż chciała Komisja Europejska wnioskując o stawkę 90€. Oznacza to, że w 2014 roku, za jedną paczkę papierosów podatek akcyzowy wyniósłby co najmniej 1,50€.

Ponadto od 1 stycznia 2012 r. podatek akcyzowy na drobno krojony tytoń do palenia przeznaczony do skręcania papierosów powinien wynieść co najmniej 43 € za kilogram, a od 1 stycznia 2014 r. co najmniej 50 € za kilogram. Komisja Europejska proponowała 60 €/kg.

W przypadku cygar lub cygaretek, odpowiednie kwoty to - 12 € za 1 000 sztuk lub za kilogram od 2012 roku, a w przypadku tytoniu innego niż drobno krojony tytoń do palenia przeznaczony do skręcania papierosów - 22 € za kilogram.

Komisja Europejska w swoim wniosku proponowała wzrost akcyzy rozłożony na dwa etapy, jeden od roku 2010 i kolejny od 2014. Parlament sugeruje lata 2012 i 2014.

Kielce: Caritas otwiera „Okno Życia”

W środę, 25 marca br. o godz. 1200 na Placu Najświętszej Marii Panny koło Katedry nastąpi uroczyste otwarcie „Okna Życia”, które po modlitwie „Anioł Pański” poświęci ks. bp. Kazimierz Gurda. Następnie wszyscy zebrani przejdą do Kurii Diecezjalnej, gdzie na wspólnym spotkaniu z dziennikarzami zostanie omówiona idea tego projektu oraz praktyczne aspekty.

Intencją pomysłodawców projektu „Okno Życia” jest zwrócenie uwagi na poczęte i maltretowane dzieci. „Pragniemy, aby było ratunkiem chociaż dla niektórych. Niech będzie też znakiem i przypomnieniem, że są pośród nas ludzie gotowi przyjąć i wychować niechciane dziecko” – czytam w dzisiejszym komunikacie jaki otrzymałem z Caritas Kieleckiej.

Jest to kolejna cenna inicjatywa Kościoła kieleckiego, nawiązująca do nauczania Papieża Polaka Jana Pawła II. W diecezji kieleckiej w 1985 roku powstał m.in. drugi w Polsce Dom Samotnej Matki w Łukowej koło Chęcin.

Mottem przedsięwzięcia są słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, które wypowiedział w homilii na lotnisku w Masłowie, 3 czerwca 1991 r. Papież mówił wówczas m.in.: "Czcij ojca i matkę" - powiada czwarte przykazanie Boże. Ale żeby dzieci mogły czcić swoich rodziców, muszą być uważane i przyjmowane jako dar Boga. Tak, każde dziecko jest darem Boga. Dar to trudny niekiedy do przyjęcia, ale zawsze dar bezcenny. Trzeba najpierw zmienić stosunek do dziecka poczętego. Nawet jeśli pojawiło się ono nieoczekiwanie - mówi się tak: "nieoczekiwanie" - nigdy nie jest intruzem ani agresorem. Jest ludzką osobą, zatem ma prawo do tego, aby rodzice nie skąpili mu daru z samych siebie, choćby wymagało to od nich szczególnego poświęcenia”.

Świętokrzyskie: 3 miliony na wsparcie osób niepełnosprawnych

Niespełna 3 miliony złotych na zadania związane ze wsparciem osób niepełnosprawnych ma w tym roku Samorząd Województwa Świętokrzyskiego.

Radni Sejmiku jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być w tym roku dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

„Przyznane dla województwa 2 mln 804 tys. złotych przeznaczone zostaną na: dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych (987 tys. zł), dofinansowanie działalności dwóch zakładów aktywności zawodowej ( 1,517 mln zł), natomiast 300 tys. złotych przeznaczonych zostanie na dofinansowanie zadań zleconych fundacjom i organizacjom pozarządowym na m.in. organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych, prowadzenie szkoleń oraz zajęć z osobami niepełnosprawnymi” - poinformowała dzisiaj Iwona Sinkiewicz, rzecznik prasowy świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego..

„To znacznie mniej niż przed rokiem, chociaż potrzeby są większe, bo ustawa przypisała nam nowe duże zadania związane ze wsparciem osób niepełnosprawnych” – mówił członek Zarządu Województwa Marek Gos podczas sesji Sejmiku.

poniedziałek, 23 marca 2009

Przewodniczący Pöttering przypomniał o 60.rocznicy deportacji na Syberię

Przewodniczący Hans-Gert Pöttering, otwierając dzisiejszą sesję plenarną Parlamentu Europejskiego, przypomniał o 60. rocznicy masowych deportacji na Syberię obywateli państw bałtyckich - Litwy, Łotwy i Estonii.

Tak zwana "druga fala deportacji na Sybir" rozpoczęła, 25 marca 1949 roku. Ponad 100 tysięcy obywateli państw - dawnych bałtyckich republik radzieckich zostało siłą wywiezionych do sowieckich łagrów, którzy nierzadko stracili życie z powodu nieludzkich warunków podczas deportacji.

„Niemal w każdej rodzinie znaleźć można osoby, które zginęły na Syberii, były prześladowane przez KGB lub więzione i szykanowane przez reżim. To nie jest odległa i mroczna przeszłość, dla wielu ludzi to są wciąż żywe wspomnienia. Powinniśmy obiektywnie ocenić przeszłość i zadbać o pojednanie i prawdę. Jesteśmy to winni ofiarom i ich bliskim" – mówił przewodniczący Hans-Gert Pöttering ( cytuję za dzisiejszym komunikatem Serwisu Prasowego Parlamentu Europejskiego.)

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego przypomniał, że niemal każda rodzina na Litwie, Łotwie i w Estonii, ale i w innych byłych republikach radzieckich, doświadczyła boleśnie twardych rządów totalitarnego, komunistycznego reżimu.

Kielce: wytrzymałościowo - turystyczna „25 - tka Świętokrzyska”

W sobotę 28 marca br. miłośnicy wytrzymałościowych marszobiegów zmierzą się z rywalami i z samym sobą na dystansie 25 – kilometrowej trasy górzysto – leśnej w Górach Świętokrzyskich. Będzie to już piąta edycja tej ciekawej imprezy krajoznawczo- wytrzymałościowej.


Start rozpocznie się w Zagnańsku kolo Dębu „Bartka”. Uczestnicy pójdą szlakiem przez Świnią Górę i malowniczy rezerwat Dalejów do Suchedniowa. W Leśnictwie Kruk nastąpi zakończenie imprezy. Mapkę z dokładnym przebiegiem trasy zainteresowani otrzymają przy weryfikacji.

„25-tka Świętokrzyska jest ogólnodostępną indywidualną imprezą turystyczno - wytrzymałościową. Trasa marszu przebiega terenem górzystym i wymaga od uczestników dobrej zaprawy w turystyce pieszej. Uczestnikiem może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i posiada dobry stan zdrowia. Do udziału w imprezie mogą być również dopuszczone osoby niepełnoletnie wraz z opiekunem” – informuje Oddział Świętokrzyski PTTK.
Zbiórka uczestników nastąpi 28 marca br. o godz. 9:00 w Kielcach na parkingu obok MC Donalda przy ul. Żytniej. Celem imprezy jest m.in.: poznanie walorów turystycznych Ziemi Świętokrzyskiej, propagowanie aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, przyjemne spędzenie soboty, zdobycie punktów do weryfikacji odznak regionalnych i turystyki kwalifikowanej.

W ramach wpisowego organizatorzy dla każdego uczestnika zapewniają m.in.: pamiątkowy dyplom za udział w imprezie, okolicznościowy znaczek, obsługę przewodnicką na trasie, ciepły posiłek na mecie, ubezpieczenie, transport autokarowy na trasie Kielce – Zagnańsk, potwierdzenie GOT i OTP oraz odznak regionalnych oraz miłą atmosferę i wspólną zabawę przy ognisku.

Do obowiązków uczestników należy m.in.: posiadanie odpowiedniego ubioru i ekwipunku i przestrzeganie Karty Turysty, przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego i ochrony przyrody. Choć organizatorzy nie prowadzą klasyfikacji za zajęte miejsce i uzyskany czas, to od lat na tego rodzaju imprezach nieoficjalna klasyfikacja ma dla startujących znaczenie honorowe.
Wypełnione karty zgłoszenia przyjmowane będą do 25 marca br. w siedzibie Oddziału pod adresem: Oddział Świętokrzyski PTTK, 25 - 007 Kielce, ul. Sienkiewicza 29, tel. (0-41) 344-77-43, tel./fax (0-41) 344-59-14, e-mail: mailto:mbiuro@pttkkielce.pl Karta zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej Świętokrzyskiego PTTK. Wpisowe wynosi 15zł (członkowie PTTK - 12zł). Organizator przyjmie zgłoszenia również w terminie późniejszym, na starcie imprezy, ale wówczas nie gwarantuje otrzymania wszystkich świadczeń. Wpisowe jest bezzwrotne.

PS
Foto Andrzej Piskulak.
Na zdjęciu Dąb "Bartek" w Zagnańsku.

Kielce: wystawa „Samograj” w Galerii Dziecięcej „Abrakadabra”


Ponad 170 zabawek, wydających dźwięki: trąbki, saksofony, gwizdki, organki, grzechotki, gumowe piszczałki, miniaturowe pianinka, gitary i bębenki, które zostały wyprodukowane w Polsce w latach 70.-90. XX wieku oraz zabawki zagraniczne głównie z ZSRR piszczałki, pozytywki Fisher Price z lat 60. i 70 można oglądać od jutra, 24 marca do 25 maja na wystawie pn. „Samograj” w Galerii Dziecięcej „Abrakadabra” kieleckiego Muzeum Zabawek i Zabawy.

„Prezentujemy idiofony, aerofony, membranofony i inne rodzaje zabawek muzycznych. Dzięki wystawie udało się nam odtworzyć historię kilku ciekawych, a nawet kultowych zabawek takich, jak piszczałki, współcześnie kupowane głównie czworonogom, gumowe kąpielowe kaczki, czy miniaturowe pianinka” – wyjaśnia dyrektor muzeum Jolanta Podsiadło.

Pracownicy muzeum wyjaśnią zwiedzającym dzieciom różnicę między cymbałkami a wibrafonem, przybliżą historię gitary, mandoliny, a nawet gitary elektrycznej. Pokażą także mechaniczne pozytywki, adaptery i gramofony. Na wystawie nie braknie też ludowych zabawek i instrumentów: fujarek, terkotek, kołatek, dzwonków, glinianych i drewnianych gwizdków, okaryn. Wśród nich jest swego rodzaju hit - odpustowa „gdakawka” – zbudowana jak charakterystyczny dla Kaszub bęben „burczybas”. Wszystkie prezentowane zabawki pochodzą z bogatych zbiorów Muzeum Zabawek i Zabawy.

„Dla dzieci przygotowaliśmy konkurs. Nagraliśmy kilka dźwiękowych instrumentów, prezentujemy je na wystawie, a zwiedzający mogą zgadywać, które instrumenty wydają takie dźwięki. Myślę, że to nie tylko atrakcja, ale i nauka dla wszystkich małych i dużych odwiedzających nasze muzeum” – dodaje dyrektor Jolanta Podsiadło.

Wystawie towarzyszy nutkowa aranżacja a także prawdziwa pięciolinia z zapisaną melodią walca Johanna Straussa (syna) „Nad pięknym modrym Dunajem”. Ma ona też warstwę dźwiękową. Z głośników będą sączyć się dźwięki walca Straussa w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Świętokrzyskiej pod dyrekcją Jacka Rogali.

sobota, 21 marca 2009

Sens życia na motylich skrzydłach


Kielecka poetka, mieszkająca obecnie w Londynie Marzena Kasprowicz, podczas promocji swojego najnowszego tomiku powiedziała do licznych czytelników, że czuje się jak delikatny motyl, który czasami przysiada na kwiatku, by po trudach codziennych zwrócić na niego uwagę.

Tomik „Skrzydła Motyla”, wydany kilka dni temu w kieleckim Wydawnictwie ‘U Poety”, to trzeci zbiór wierszy, utalentowanej i wrażliwej poetki. W dwóch poprzednich tomach „Zauroczenie” (2008) oraz „Śnię o Tobie” (2008) prezentowała interesujące erotyki, będące też swego rodzaju lirycznym pamiętnikiem, historią burzliwej i dramatycznej miłości wrażliwej kobiety.

„Obecny tom charakteryzuje się różnorodnością tematyczną. Autorka podzieliła swoje wiersze na trzy działy: „Wiara”, ‘Nadzieja” i „Miłość”. Uważam, że nie można było trafniej nazwać tych działów, bo tematyka całości zbioru obraca się wokół tych trzech fundamentalnych dla naszego życia zagadnień” – pisze Zofia Korzeńska w swoim krytycznym szkicu pt. „Ten Motyl góry przenosi”.

Liryki Marzeny Kasprowicz charakteryzują się świeżością religijnych uczuć, swego rodzaju dziecięcą rozmową z Bogiem. Chodzi tu przede wszystkim o szczerość tego niezwykłego dialogu poetyckiego. „Autorka – podmiot czasem wyraża nawet pretensje, że Pan Bóg jej nie wysłuchał, ale zaraz sobie odpowiada: „wiem... nie jestem tego warta/ są ode mnie lepsi/ Lec ma wiara ciągle rośnie/ myśl ciągle dojrzewa” („Modlitwa”)” – wyjaśnia Zofia Korzeńska.

Poetka z wiersza na wiersz zmusza czytelnika – w formie lekkiej, zwiewnej do przemyśleń i do uchwycenia dystansu wobec świata. Zauważył to i podkreślił także Andrzej Zaniewski w swej recenzji pt. „O sens życia”, zamieszczonej w tomiku.

„W opinii krytyków i recenzentów rozległe dziś zjawisko „poezji kobiecej” wiąże się ściśle z uczciwością, wrażliwością i nadwrażliwością autorek, oczekujących od Losu więcej niż może im przynieść ich własne, bogate, a często niezwykłe życie. Marzena Kasprowicz uzupełnia te przemyślenia swą oryginalna, autonomiczną i niepowtarzalną twórczością, w której powracający wciąż motyw mężczyzny kojarzy się z pojęciem wierności i zdrady, szczęścia i rozczarowania, miłości i skrywanej ambicji, bliskości i porzucenia... Poetka nie ukrywa swych uczuć, tęsknot i marzeń” – pisze Zaniewski.

Z kolei Stanisław Stanik podkreślił w Posłowiu tomiku, że „(...) Marzena Kasprowicz, na obcym bruku, w Londynie stawia znaki polskiego słowa(...)”. Ponadto poeta Stanik uwypuklił liryczność i słowiańskość najnowszego tomiku. „Głębia uczuć poetki jest wielka, podobnie, jak Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej, Anny Janko, Jana Simira (poetki występującej pod tym pseudonimem). Poetka pochodzi z Kielc, słowami, myślą i właśnie poezją wraca do kraju” – pisze Stanik.

Z Kolei Janusz M. Szlechta – redaktor „Nowego Dziennika” z Nowego Jorku w swym króciutkim słowie krytycznym pt. „Wiersze Marzeny” napisał m.in.: „W krótkim czasie Marzena Kasprowicz wydaje trzeci tomik poezji. Wciąż pisze o tym, co w życiu najważniejsze – o międzyludzkich relacjach, a przede wszystkim o miłości. Ale ten trzeci tomik jest o wiele bardziej dojrzały od poprzednich”.

Red. Szlechta uwyraźnił w dalszej części swej wypowiedzi to, że poezja Kasprowicz stale ewoluuje i jest bardziej dojrzała i lapidarna, jest owocem jej przeżyć.

Prezentacja zbioru wierszy Marzeny Kasprowicz „Skrzydła Motyla", odbyła się w kieleckim Domu Kultury „Zameczek". Wiersze recytowały: red. Radia Kielce Mirosława Podwysocka i aktorka Teatru im. Żeromskiego – Beata Pszeniczna. Na flecie grała Emilia Penkala. Promocji towarzyszyła wystawa obrazów poetki, które można było oglądać w sąsiedniej sali. Wiele tych obrazów weszło do tomiku, jako ilustracje. Sala „Zameczku” wypełniona była ludźmi do ostatniego miejsca.
PS
Foto Andrzej Piskulak.
Na zdjęciu: Marzena Kasprowicz (trzecia od prawej) podczas wieczoru promocyjnego.

Kielce: Targi Edukacja’2009 - Baśniowa Kraina Edukacji


Podczas zakończonych wczoraj w XIV Targów Edukacyjnych EDUKACJA’ 2009 największą frajdę miały przedszkolaki. Dla ponad 160 firm z kraju i Europy, wystawiających swoje oferty i dla ponad 500 dyrektorów szkól z całego kraju, którzy brali udział w trzydniowym Ogólnopolskim Forum Dyrektorów pod hasłem „Marka szkoły, czyli jak „prawie” robi wielką różnicę” oczkiem w głowie były rozbawione maluchy.

Targi Edukacja’2009 były bowiem uzupełnieniem obchodów Roku Przedszkolaka w ramach programu edukacyjnego „Rok Przedszkolaka 2008/09. Baśniowa Kraina Edukacji”, którego inicjatorem jest Świętokrzyski Kurator Oświaty i Stowarzyszenie Inicjatyw Biznesowych i Edukacyjnych Na targach dominowały pokazy mody dziecięcej, występy przedszkolaków, wystawa fotograficzna prac nauczycieli wychowania przedszkolnego nagrodzonych w konkursie „Przedszkolak w oczach Nauczyciela”, prezentacja sprzętu i wyposażenia przedszkoli „Przedszkolny plac zabaw moich marzeń”.

PS
Foto. Andrzej Piskulak

piątek, 20 marca 2009

Kielce: wystawa poświecona działalności kieleckiego NZS w latach 1980 - 1989


Do 16 kwietnia br. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej można oglądać wystawę poświęconą „Niezależnemu Zrzeszeniu Studentów w Kielcach w latach 1980–1989”. Przygotowało ją Biuro Edukacji Publicznej Delegatury Instytut Pamięci Narodowej w Kielcach.

Wystawa prezentuje historię powstania i działalność pierwszej w okresie PRL niezależnej organizacji studenckiej na terenie Kielc. Na 28 planszach zawarto fotografie, dokumenty i ulotki obrazujące udział NZS w walce o demokratyzację kraju – od starań o rejestrację, poprzez okres legalnej działalności i stanu wojennego, aż do reaktywacji Zrzeszenia w 1989 r. A oto wypowiedź Marka Jończyka z IPN, który opowiadał w Radiu Kielce o tym, jak kieleccy studenci aktywnie angażowali się w działalność niezależnej studenckiej organizacji.

Dla najuboższych pół miliarda euro na pomoc żywnościową


Przyjęte zostało przez posłów z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego sprawozdanie posła Czesława Siekierskiego w sprawie nowego programu dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących we Wspólnocie. Posłowie chcą, aby program w całości finansowany był ze środków UE. Polsce przypada piąta cześć całej pomocy z tego programu. Sprawozdanie trafi w czwartek, 26 marca br. pod debatę i głosowanie Parlamentu Europejskiego.

"Dzisiaj daliśmy pozytywny sygnał naszym obywatelom. Unia wspiera najbiedniejsze państwa afrykańskie, ale pamięta także o swoich obywatelach. Unijny program żywnościowy
dla najuboższych, podobnie jak programy "owoce w szkole" czy "mleko w szkole", zmienia
stosunek i nastawienie do Unii Europejskiej oraz Wspólnej Polityki Rolnej. Unia Europejska
czuje się odpowiedzialna za jej najbardziej potrzebujących obywateli"
- stwierdził po głosowaniu w komisji autor sprawozdania, polski deputowany Czesław Siekierski

„Posłowie popierają propozycję Komisji Europejską zwiększenia środków finansowych o 2/3
- z 305 mln euro do blisko pół miliarda rocznie oraz rozszerzenie asortymentu produktów
dostarczanych w ramach tego programu. Program nie rozwiąże problemu niedożywienia i
ubóstwa wśród obywateli Wspólnoty, ale z całą pewnością przyczyni się do jego ograniczenia. W 2009 roku na realizację programu w Polsce przewidziano ponad 102 mln euro tj. 1/5 całego budżetu. Posłowie proponują, aby finansowanie programu pochodziło w całości ze środków UE”
– czytam w komunikacie prasowym Serwisu Prasowego PE.

Posłowie z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE zaakcentowali to, że przemiany ustrojowe w krajach, które niedawno przystąpiły do UE, doprowadziły do silnego
rozwarstwienia dochodowego ich społeczeństw. W niektórych z tych państw różnice w
sytuacji dochodowej i poziomie życia pogłębiają się coraz bardziej. Ubóstwem dotknięte są
zwłaszcza rodziny z małych miasteczek oraz osoby zamieszkałe na wsi. Zwiększa się liczba
ludzi, którzy nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych.

czwartek, 19 marca 2009

KE kieruje do ETS sprawę przeciwko Polsce

Komisja Europejska postanowiła wytoczyć Polsce sprawę przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w związku z wliczaniem kwoty opłat rejestracyjnych do podstawy podatku VAT przy sprzedaży pojazdów drogowych. "Zdaniem Komisji opłaty rejestracyjnej nie powinno się wliczać do podstawy podatku VAT" - informuje dzisiaj wydział prasowy polskiego przedstawicielstwa KE.

Przy sprzedaży pojazdów drogowych w Polsce kwotę opłaty rejestracyjnej wlicza się do podstawy, od której nalicza się należny podatek VAT.

„Komisja zakłada, że opłata rejestracyjna pobierana w Polsce, pominąwszy pewne nieistotne i drugorzędne różnice, jest zasadniczo taka sama jak duńska opłata rozpatrywana przez Trybunał. Jest to mianowicie jednorazowa opłata pobierana przy nabyciu pojazdu silnikowego lub warunkująca używanie takiego pojazdu na terytorium danego państwa członkowskiego. (...) Zważywszy, że Rzeczpospolita Polska nie dokonała stosownych zmian legislacyjnych, pomimo skierowanej do jej władz w 2007 r. uzasadnionej opinii, KE zdecydowała się skierować sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości” – informuje Marta Angrocka-Krawczyk z Wydziału prasowego Komisji Europejskiej Przedstawicielstwa w Polsce.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości bowiem orzekł, że w przypadku umowy sprzedaży, w ramach której sprzedający dostarcza pojazd zarejestrowany, którego cena zawiera opłatę rejestracyjną uiszczoną przed dostarczeniem pojazdu, kwota tej opłaty nie może być wliczana do podstawy podatku VAT należnego z chwilą sprzedaży pojazdu. Po pierwsze dlatego, że opłatę rejestracyjną płaci się z tytułu rejestracji pojazdu a nie z powodu jego sprzedaży, a po drugie dlatego, że sprzedający płaci go w imieniu kupującego.

„W sprawie dotyczącej duńskiej opłaty za rejestrację samochodu Europejski Trybunał Sprawiedliwości rozpatrywał, czy w przypadku sprzedaży środków transportu do podstawy opodatkowania VAT trzeba wliczać opłatę rejestracyjną, uiszczaną organom skarbowym przez sprzedającego, a następnie zwracaną sprzedającemu przez kupującego w cenie pojazdu” – czytam w komunikacie, który otrzymałem dzisiaj z Wydziału prasowego KE.

Przepisy dotyczące podstawy naliczania podatku VAT zostały zharmonizowane na szczeblu Unii Europejskiej, a ich jednolite stosowanie jest zasadniczym warunkiem prawidłowego działania systemu VAT. Komisja uznała zatem, że kryteria ustanowione przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wyrokiem w sprawie duńskiej muszą być stosowane również w odniesieniu do podatków za zarejestrowanie pojazdu pobieranych w Polsce.

środa, 18 marca 2009

Pacanów: prawie półtora miliona na promocję Europejskiego Centrum Bajki

Ruszyła wielka kampania promocyjna Europejskiego Centrum Bajki, której koszt wyniesie prawie 1 mln 400 tys. zł. W Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach podpisano ostateczną umowę finansową, dzięki której akcja dofinansowana zostanie z Regionalnego Programu Operacyjnego.

„Pomysł szeroko pojętej promocji Pacanowa, jako europejskiej stolicy bajek otrzymał podczas oceny wniosku o dofinansowanie z RPO wysoką liczbę punktów. W listopadzie podpisano preumowę. Dziś natomiast dokonane zostały ostateczne formalności, dzięki którym na konto ECB trafi prawie 1 mln 90 tys. zł. Umowę końcową podpisali Magdalena Janiak – Jaskółowska, dyrektor centrum oraz marszałek Adam Jakubas” – poinformował mnie Dariusz Detka – dyrektor Biura Komunikacji Społecznej świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Akcję promocyjna rozpoczęta będzie od wydania folderów oraz kampanii medialnej. W największych miastach Polski pojawią się billboardy. Podczas planowanego na październik br. otwarcia nowej siedziby Europejskiego Centrum Bajki, do Pacanowa zjadą się bajkowe postaci. Będą też zorganizowane konkursy oraz warsztaty dla grup odwiedzających nasze centrum. Akcja promocyjna ma na celu przyciągnięcie jak najszerszej rzeszy turystów, którzy wyjadą stąd zadowoleni i przekonają innych, by nas odwiedzili.

Dzięki unijnemu dofinansowaniu już w marcu 2010 roku w Pacanowie odbędzie się wielki finał akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Część pieniędzy trafi też na organizację kolejnej edycji Festiwalu Kultury Dziecięcej, który uwieńczy kampanię promocyjną.

Świętokrzyskie: Bill Gates stworzy centra społeczno – kulturalne z wiejskich biliotek

W województwie świętokrzyskim realizowany będzie Program Rozwoju Bibliotek Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzony przez Fundację Billa i Melindy Gates.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zgłosił dziś akces do realizacji programu prowadzonego przez Fundację Billa i Melindy Gates.
„Jego celem jest stworzenie centrów społeczno – kulturalnych z bibliotek gminnych działających na terenach wiejskich i w małych miasteczkach. A także ułatwienie bibliotekom dostępu do komputerów i Internetu (m.in. poprzez dostawy sprzętu i oprogramowania komputerowego) oraz przeprowadzenie szkoleń komputerowych pracowników tych placówek” – poinformowała mnie dziś Iwona Sinkiewicz – rzecznik prasowy świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Założeniem programu jest stworzenie z bibliotek gminnych centrów życia społecznego. Zdaniem Lecha Janiszewskigo, członka Zarządu Województwa odpowiedzialnego m.in. za sprawy edukacji i kultury, program ten dodatkowo będzie znakomitym uzupełnieniem przygotowanego „Programu wsparcia edukacji na terenach wiejskich”.

Kielce: XIV Targi Edukacyjne EDUKACJA 2009

Ponad 160 firm z kraju i Europy od dzisiaj przedstawia swoją ofertę na w Targach Kielce podczas XIV Targów Edukacyjnych EDUKACJA 2009. Do Kielc przyjechało ponadto blisko 500 dyrektorów z całego kraju, którzy biorą w towarzyszącemu targom trzydniowemu Ogólnopolskiemu Forum Dyrektorów pod hasłem „Marka szkoły, czyli jak „prawie” robi wielką różnicę”. O problemach polskich szkół dyskutują również kuratorzy oraz Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka. W towarzyszących Targom spotkaniach uczestniczą również m.in.: Jacek Żakowski, dziennikarz i publicysta oraz sędzia Anna Maria Wesołowska, znana z programu TVN. Dzisiaj też oficjalnie wręczono Targom Kielce "Diament Forbesa 2009" za to, że dynamicznie zwiększyły swoją wartość w ciągu ostatnich trzech lat.

Jutrzejszy dzień targów 19 marca br. „zdominują” przedszkolaki i ich wychowawcy oraz organizowane dla nich i z myślą o nich liczne konferencje i warsztaty i seminaria. Licealiści i studenci będą mieli możliwość wzięcia udziału w licznych warsztatach i szkoleniach językowych oraz tych, które dotyczą autoprezentacji czy prowadzenia własnej firmy.

- Targi Edukacyjne EDUKACJA są imprezą o światowym formacie – mówił podczas uroczystości otwarcia marszałek Adam Jarubas – Programy edukacyjne stanowią istotny punkt wykorzystania środków europejskich. Jest mi szczególnie miło zakomunikować państwu, że region świętokrzyski realizuje bardzo ciekawy projekt doposażenia szkół na obszarach wiejskich. Zarząd województwa zdecydował o przeznaczeniu na ten cel 5 milionów złotych z budżetu województwa – dodał marszałek.

Podczas targów EDUKACJA zwiedzający zapoznają się z tym , co jest najnowocześniejsze w oświacie i wychowaniu, jak również z ofertą, która związana jest z nauką, zdobywaniem wiedzy i umiejętności. Prezentowana jest bardzo bogata oferta podręczników dla wszystkich poziomów nauczania. Oprócz tego można m.in. wybrać kompletne wyposażenie placówek oświatowych, poznać ofertę edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych oraz wyższych z całej Polski. Wystawie towarzyszy, jak każdego roku, bogaty program spotkań autorskich, konferencji i seminariów poświęconych szeroko rozumianej tematyce edukacji oraz promocji nowych wydawnictw.

Odbywa się trzydniowe, współorganizowane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego VI Ogólnopolskie Forum Dyrektorów pod hasłem „Marka szkoły, czyli jak „prawie” robi wielką różnicę” oraz Forum Kuratorów z udziałem kuratorów z całej Polski. Licealiści i studenci mają możliwość wzięcia udziału w licznych warsztatach i szkoleniach językowych oraz tych, które dotyczą autoprezentacji czy prowadzenia własnej firmy.

Targi EDUKACJA są uzupełnieniem obchodów Roku Przedszkolaka w ramach programu edukacyjnego „Rok Przedszkolaka 2008/09. Baśniowa Kraina Edukacji”, którego inicjatorem jest Świętokrzyski Kurator Oświaty i Stowarzyszenie Inicjatyw Biznesowych i Edukacyjnych Na targach odbywają się pokazy mody dziecięcej, występy przedszkolaków, wystawa fotograficzna prac nauczycieli wychowania przedszkolnego nagrodzonych w konkursie „Przedszkolak w oczach Nauczyciela”, prezentacja sprzętu i wyposażenia przedszkoli „Przedszkolny plac zabaw moich marzeń”.

Impreza ta została objęta honorowym patronatem przez Ministra Edukacji Narodowej, Instytut Książki oraz Polską Izbę Książki.

Targi Kielce znalazły się w gronie firm, które dynamicznie zwiększyły swoją wartość w ciągu ostatnich trzech lat. Dzisiaj o godzinie 18.00 odbyła się uroczysta gala, na której nagrodę Diament Forbesa 2009 odebrało kierownictwo Zarządu Targów . Lista Diamentów miesięcznika Forbes została opracowana na podstawie szwajcarskiej metody wyceny wartości firm, uwzględniającej wyniki finansowe oraz wartość majątku. Do wyceny wykorzystano dane uwzględniające między innymi poziom sprzedaży, zysk netto, wartość majątku trwałego, zapasów, należności oraz nakładów na inwestycje.

Targi Kielce, to najdynamiczniej rozwijający się ośrodek wystawienniczy w kraju, wicelider rynku targowego w Polsce. Spółka organizuje rocznie blisko 50 imprez targowych, m.in. znany na całym świecie MSPO - Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA – POLSKA, Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych i pojazdów Specjalistycznych MASZBUD i znane w całej Europie Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PLASTPOL, Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa METAL i Międzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposażenia kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO.

sobota, 14 marca 2009

Czy poseł Parlamentu Europejskiego może połączyć interesy europejskie, narodowe i regionalne?


Spytałem posłów Parlamentu Europejskiego o to, czy udaje im się łączyć w czasie sprawowania mandatu eurodeputowanego interesy europejskie, narodowe i regionalne. Czy to jest w ogóle możliwe do pogodzenia? Wszak to konkretni wyborcy przykładowo z województwa małopolskiego i świętokrzyskiego ich wybrali. Z kolei już jako eurodeputowani reprezentują Polskę w Europie i jednocześnie nasz kontynent w świecie. Na końcu kadencji jednak to konkretni wyborcy rozliczając ich zadają zasadnicze dla nich pytanie: panie pośle, a co pan uczynił dla nas... Dziś publikuję wypowiedź posła Czesława Siekierskiego.


"Sprawowanie mandatu posła związane jest z koniecznością łączenia interesów europejskich, narodowych i regionalnych. To trudne, jednak w czasie pracy na forum Parlamentu Europejskiego staram się w jak najszerszym stopniu dbać o dobro moich regionów i ich mieszkańców. W Brukseli jestem zazwyczaj od poniedziałku do czwartku czasami piątku, a pozostałe dni przeznaczam na pracę w Polsce” – mówi mi poseł Czesław Siekierski.

„Świętokrzyskie to piękny region z dużą tradycją i historią. Jestem dumny, że właśnie z niego się wywodzę. Z dużą radością odwiedzam rodzinne strony widząc jakie korzyści płynną dla naszego województwa z obecności w Unii Europejskiej. Chciałbym podkreślić, że samorząd terytorialny dobrze odnalazł się w nowej, unijnej rzeczywistości. Bardzo sobie zresztą chwalę pracę tak z władzami regionu, jak i poszczególnych powiatów i gmin. Spotkałem tam dużo kompetentnych, rozsądnych osób, którym dobro ziemi świętokrzyskiej leży na sercu.
Cieszy mnie także pozytywne nastawienie młodzieży do idei integracji i jej entuzjazm w zdobywaniu wiedzy o Unii. To jest wartość, której nie można przecenić. Świadoma swojej polskości i europejskości młodzież, jednocześnie zakorzeniona w tradycji i kulturze ziemi świętokrzyskiej, przyczyni się w przyszłości z jednej strony do rozwoju naszej małej ojczyzny, z drugiej zaś uchroni nas przed utratą tożsamości regionalnej"
– wyjaśnia świętokrzyski eurodeputowany.

Głównym obszarem zainteresowania posła Czesława Siekierskiego, z racji członkostwa w komisjach: rolnictwa oraz rozwoju regionalnego, jest właśnie rolnictwo oraz rozwój obszarów wiejskich i miejskich. W czasie sprawowania mandatu podjął on szereg inicjatyw mających na celu poprawę sytuacji rolników w województwie świętokrzyskim.

Niewątpliwym sukcesem posła było wywalczenie dopłat obszarowych do owoców miękkich a także wprowadzenie cła importowego na truskawki pochodzące z Chin. Jako, że na obszarze świętokrzyskiego bardzo wiele osób utrzymuje się właśnie z tej gałęzi rolnictwa, sukces Polski stał się sukcesem regionu. Nie było łatwo przekonać większość europarlamentarzystów do poparcia poprawki w sprawie dopłat obszarowych do owoców miękkich, którą złożył wspólnie z hiszpańską deputowaną.

W czasie swojej pracy poseł Czesław Siekierski dbał także o zapewnienie lepszego bytu plantatorów tytoniu, opowiadając się za utrzymaniem dopłat do produkcji tytoniu. Zajmował się również problemami rozwoju obszarów wiejskich oraz zabiegał o dodatkowe specjalne wsparcie dla górskich terenów i rolników uprawiających tam ziemię, którzy nie tylko zajmują się produkcją tradycyjnej, zdrowej żywności, ale dbają o ochronę środowiska, zachowanie kultury i tradycji. Wspólna polityka rolna powinna bardziej wspierać te regiony i ich mieszkańców w walce z wyzwaniami, przed którymi stoją. W większości regionów górskich Unii obserwujemy bowiem procesy wyludnienia, spadku aktywności mieszkającej tam ludności, porzucanie działalności rolniczej. Dotyczy to zwłaszcza mniej atrakcyjnych turystycznie i zapomnianych obszarów wiejskich. Problemem jest znaczna odległość od miast, trudne warunki klimatyczne, utrudnienia komunikacyjne, wyższe koszty produkcji, niedostateczny dostęp do wszelkiego rodzaju usług, w tym nawet do takich, jak edukacja czy ochrona zdrowia.

Tematem jego interpelacji i wystąpień była także trudna sytuacja w sektora pszczelarskiego tj. drastyczny spadek liczby rodzin pszczelich, obniżenie dochodowości oraz zainteresowania młodych ludzi tym zawodem. Parlament Europejski w przyjętej rezolucji opowiedział się za wprowadzeniem wsparcia dla sektora pszczelarskiego ze względu na jego niezmiernie korzystne oddziaływanie na przyrodę.

Ma na swoim koncie także wiele wystąpień zarówno na forum komisji rolnictwa, rozwoju regionalnego, komisji budżetu, jak i całego Parlamentu.

W 2008 roku był sprawozdawcą raportu dotyczącego dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących w UE. Program ten zakłada przekazywanie żywności z zapasów interwencyjnych lub kupowanej na wolnym rynku osobom znajdującym się w trudnej sytuacji. Choć Unia Europejska stanowi dziś jedną z niewielu enklaw dobrobytu na świecie problem niedożywienia dotyka prawie 43 mln jej mieszkańców. Znaczących odbiorcą środków pochodzących z programu jest również Polska - w 2009 roku otrzymamy ponad 102 mln euro. Do tej pory z pomocy w ramach programu skorzystało już blisko 4 mln naszych obywateli, a dzięki przeznaczaniu na niego coraz większych środków jest szansa, że dotrzemy do szerszej grupy potrzebujących. Co szczególnie ważne jest w okresie kryzysu.

W trakcie swojej działalności w Parlamencie przygotował także opinię z ramienia Komisji Rolnictwa na temat Białej Księgi „Europejska strategia dla problemów zdrowotnych związanych z odżywianiem się, nadwagą i otyłością”. Choć na pierwszy rzut oka temat ten nie wydaje się tak istotny to musimy mieć świadomość, że na nadwagę cierpi ponad połowa Europejczyków. Także znaczący odsetek dzieci jest otyłych. Należy podejmować zdecydowane inicjatywy, aby zapobiegać otyłości, gdyż nie tylko ma ona negatywny wpływ na nasze zdrowie jako główna przyczyna takich chorób jak choroby układu krążenia, nadciśnienie, cukrzyca typu 2, niektóre nowotwory ale także stanowi ona znaczne obciążenia dla budżetu ze względu na znaczące wydatki na służbę zdrowia.

Dbał także o poprawę sytuacji młodych rolników, kierując wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich, przeciwko dyskryminującym dla rolników z południowych województw zasadom przyznawania pomocy unijnej w ramach programu "Młody rolnik".

Podjął inicjatywy zmierzające do poprawy sytuacji rolników dotkniętych klęską przymrozków w 2007 roku. Zajmował się także problemem rosnących cen środków produkcji, oraz dyrektywą dotyczącą stosowania pestycydów. Wiele miejsca poświęcił także kwestiom ustalenia definicji wina. Dzięki unijnemu uregulowaniu wino owocowe wciąż możemy nazywać winem. Wreszcie w czasie swojej pracy poseł Siekierski wspomagał produkty regionalne, interweniując u Pani Mariann Fischer Boel, unijnej komisarz ds. rolnictwa, aby przyspieszyć proces rejestracji jako chronionych produktów unijnych. Przykładem tego typu działań jest wniosek o rejestrację fasoli korczyńskiej, wiśni nadwiślanki i śliwka szydłowskiej czy kiełbasy lisieckiej.

Poseł Czesław Siekierski był także inicjatorem pisma do komisarz Danuty Hubner oraz wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Jacquesa Barrota, w których zwracał się z prośbą o poparcie inicjatywy budowy Regionalnego Portu Lotniczego Kielce i uznanie jej za kluczową dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w latach 2007-2008. Do podpisania się pod listem przekonał pozostałych europosłów wybranych z naszego regionu.

Wśród inicjatyw wspierających rozwój województwa, należy także wskazać pomoc udzieloną przez posła Czesława Siekierskiego oraz jego współpracowników w zainicjowaniu działalności oraz organizacji pracy regionalnego biura województwa świętokrzyskiego w Brukseli. Przez pewien okres czasu, region nasz nie posiadał stałego przedstawicielstwa w Brukseli. W tym okresie swoistego rodzaju łącznikiem między Brukselą a Kielcami pozostawało biuro posła Siekierskiego. Aktualnie biuro województwa świętokrzyskiego po kilku latach przerwy wznawia swoją działalność.

W czasie swojej działalności poseł Czesław Siekierski wielokrotnie podejmował również interwencje w sprawach indywidualnych na prośby skierowane ze strony wyborców.

Poseł Czesław Siekierski prowadzi też szeroko zakrojoną działalność informacyjną w regionie w ramach akcji "Spotkania Europejskie". W trakcie tych spotkań poruszanych jest szereg rozmaitych zagadnień związanych z funkcjonowaniem Unii Europejskiej, które mają na celu przybliżenie Wspólnoty jej obywatelom. Krąg adresatów akcji jest bardzo szeroki. Seria spotkań "Europa dla młodzieży" skierowana jest do młodzieży szkolnej i akademickiej. W większości powiatów towarzyszą jej olimpiady wiedzy o Unii Europejskiej. W ramach Spotkań Europejskich przeprowadzane są także konferencje dotyczące promocji tak produktów regionalnych jak i całego regionu.

W czerwcu 2003 r. Czesław Siekierski został wybrany na posła do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym obejmującym województwo małopolskie i świętokrzyskie z listy PSL. Otrzymał 21 778 głosów. W Parlamencie Europejskim zasiada we frakcji Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) i Europejskich Demokratów. Jest członkiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi a także w Delegacji do wspólnej komisji parlamentarnej UE – Chorwacja oraz członkiem (zastępcą ) w Komisji Rozwoju Regionalnego, Komisja Rybołówstwa oraz w Delegacji do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową.

piątek, 13 marca 2009

Świętokrzyskie: długa kolejka do lekarza specjalisty, szpitala i na badania specjalistyczne

Czas oczekiwania na świadczenia medyczne w przychodniach wynosił 3 miesiące. Na przyjęcie do szpitali pacjenci musieli czekać nawet pół roku. Z kolei na badania rezonansu magnetycznego od 3 do 6 miesięcy.

„Informację dotyczącą dostępności mieszkańców województwa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w 2008 roku przyjął Zarząd Województwa. Teraz z dokumentem zapoznają się radni z Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego” – poinformowało dzisiaj biuro prasowe świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Czytamy w nim m.in., że: „Największy odsetek oczekujących na uzyskanie leczenia w stosunku do liczby przyjętych w 2008 roku wystąpił w poradniach: chirurgii naczyniowej, chorób naczyń oraz hematologicznej. Najdłużej, powyżej 3 miesięcy pacjenci oczekiwali na świadczenia w poradniach: kardiologicznej, endokrynologicznej, okulistycznej oraz preluksacyjnej”.

Najwięcej pacjentów oczekiwało na uzyskanie świadczeń zdrowotnych w poradniach: okulistycznej, bo aż 1496 osób, neurologicznej - 866 osób i kardiologicznej - 806 osób.

Natomiast jeśli chodzi o szpitale, to najwięcej pacjentów oczekiwało na przyjęcie w oddziałach: reumatologicznym - 647 osób, chirurgii urazowo-ortopedycznej- 412 osób i okulistycznym - 312 osób. Jednocześnie, na leczenie na tych oddziałach pacjenci musieli czekać powyżej 6 miesięcy.

Blisko 2 tysiące pacjentów skierowano w ubiegłym roku na wykonanie tomografii komputerowej. Czas oczekiwania na to badanie trwał od 1 do 2 miesięcy. Z kolei na wykonanie angiografii oczekiwało 175 osób a rezonansu magnetycznego 1161 pacjentów. Na to badanie mieszkańcy naszego regionu musieli czekać od 3 do 6 miesięcy