Translate

środa, 25 marca 2009

Europejska walka z niewolnictwem i wykorzystywaniem seksualnym dzieci

Komisja Europejska pragnie zapewnić lepszą pomoc dla ofiar przemocy oraz bardziej zdecydowane ścigać i karać przestępców odpowiedzialnych za wykorzystywanie seksualne dzieci i handel ludźmi.

Przyjęte dzisiaj przez Komisję Europejską dwa wnioski dotyczące nowych przepisów, pozwolą intensywniej zwalczać handel ludźmi i wykorzystywanie seksualne dzieci, nadużycia seksualne wobec dzieci oraz pornografię dziecięcą. Zobowiążą one państwa UE do działań na trzech płaszczyznach: ścigania przestępców, chronienia ofiar i prewencji.

„Nowe wnioski zastąpią istniejące akty prawne w tych dziedzinach, które obowiązywały odpowiednio od 2002 i 2004 r. Nowe wnioski, zastępujące dotychczasowe z 2002 i 2004 r., mają zagwarantować pełną zgodność z najwyższymi standardami europejskimi, zapewnić lepszą pomoc dla ofiar oraz bardziej zdecydowane ściganie i karanie przestępców odpowiedzialnych za wykorzystywanie seksualne dzieci i handel ludźmi. We wnioskach wzięto również pod uwagę szybko rozwijające się technologie w przestrzeni wirtualnej” - informuje Marta Angrocka-Krawczyk z Wydziału prasowego Komisji Europejskiej Przedstawicielstwa w Polsce.

Wiceprzewodniczący Komisji Jacques Barrot, komisarz ds. sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa, dzisiaj oświadczył: „Chcemy tworzyć taką UE, która naprawdę będzie w stanie chronić najbardziej narażonych obywateli przed najstraszliwszymi przestępstwami. Mówiąc o handlu ludźmi, mamy na myśli kobiety i dziewczęta, które sprowadzono do roli seksualnych niewolnic, bite i maltretowane dzieci, zmuszane do żebrania i kradzieży, młodych ludzi zmuszanych do pracy w strasznych warunkach za głodowe wynagrodzenie. Natomiast nadużycia seksualne wobec dzieci i ich seksualne wykorzystywanie to przerażające zbrodnie, które pozostawiają głębokie blizny i skazują na cierpienie przez całe życie" – cytuję za komunikatem, jaki dziś otrzymałem z polskiego przedstawicielstwa KE"

Z otrzymanych materiałów dziennikarskich wynika, że wniosek w sprawie zwalczania handlu ludźmi zbliża krajowe przepisy i kary oraz zapewnia, że przestępcy staną przed wymiarem sprawiedliwości, nawet jeśli popełnili przestępstwo za granicą. Pozwoli on policji na utrwalanie treści rozmów telefonicznych oraz stosowanie podsłuchu i innych podobnych narzędzi wykorzystywanych do zwalczania przestępczości zorganizowanej. Ofiary otrzymają zakwaterowanie i opiekę medyczną, a w razie konieczności ochronę policyjną, aby mogły odzyskać siły i nie bały się zeznawać przeciwko sprawcom. Będą również chronione przed dalszymi traumatycznymi przeżyciami podczas postępowania karnego, których przyczyną mogą być np. dociekliwe pytania dotyczące przeżyć związanych z przymusowym wykorzystywaniem seksualnym. Ofiary otrzymają bezpłatną pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania, również w celu ubiegania się o kompensatę finansową.

Wniosek KE zachęca państwa członkowskie do wprowadzenia sankcji wobec osób korzystających z usług seksualnych świadczonych przez zmuszane do tego ofiary oraz wobec pracodawców wykorzystujących ofiary handlu ludźmi. We wniosku ustanowiono również niezależne organy monitorujące realizację tych działań.

Z kolei wniosek w sprawie zwalczania seksualnego wykorzystywania i niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych ułatwia karanie sprawców nadużyć wobec dzieci poprzez ustanowienie sankcji karnych wobec nowych form nadużyć, takich jak: „nagabywanie dzieci w celach seksualnych" – nakłanianie dzieci za pośrednictwem internetu do spotkania i następnie wykorzystywanie ich, przeglądanie pornografii dziecięcej bez pobierania plików na własny komputer oraz zmuszanie dzieci do pozowania o charakterze seksualnym przed kamerą internetową. „Seksturyści”, podróżujący za granicę w celu wykorzystywania seksualnego dzieci, będą ścigani we własnym kraju. Pokrzywdzone dzieci będą mogły składać zeznania bez konieczności konfrontacji ze sprawcą w sądzie, aby oszczędzić im dodatkowych traumatycznych przeżyć. Będą miały również zapewnioną bezpłatną pomoc prawnika.

Zdaniem KE, każdy sprawca powinien być traktowany indywidualnie i mieć dostęp do specjalnie dobranego leczenia, aby w przyszłości nie popełnił podobnych przestępstw. Nałożony na sprawcę zakaz wykonywania zawodu lub działalności, które wiążą się z kontaktem z dziećmi, powinien obowiązywać nie tylko w kraju skazania, ale w całej UE. Opracowane zostaną systemy blokujące dostęp do stron internetowych z pornografią dziecięcą.

Wnioski zostaną teraz przedyskutowane na posiedzeniu Rady Ministrów UE, a po zatwierdzeniu powinny zostać przeniesione do prawa krajowego.

Wiceprzewodniczący Jacques Barrot stwierdził: „Chcemy powiedzieć to jasno: tego rodzaju przestępstwa, nie znające granic państwowych, są niedopuszczalne. Europa będzie nadal ustanawiała najwyższe i najbardziej ambitne standardy w dziedzinie ich zwalczania”.

Fakty i liczby dotyczące nowoczesnych form niewolnictwa i wykorzystywania seksualnego dzieci już dawno przekroczyły na świecie stany alarmujące. Według danych Międzynarodowej Organizacji Pracy, na całym świecie 1,225 mln osób pada ofiarą handlu ludźmi na terytorium swojego własnego kraju lub w ramach transgranicznego handlu ludźmi. "Ofiary są najczęściej wykorzystywane do prostytucji (43%) lub do pracy (32%). Spośród ofiar zmuszanych dla zysku do świadczenia usług seksualnych przeważającą większość (98%) stanowią kobiety i dziewczęta. Opierając się o dostępne dane można założyć, że co roku w ramach handlu ludźmi kilkaset tysięcy osób sprowadzanych jest na terytorium UE lub przemieszcza się w jej obrębie" - czytam w komunikacie z KE.

W ubiegłym roku wykryto ponad 1000 komercyjnych i ok. 500 niekomercyjnych stron internetowych zawierających materiały pornograficzne z udziałem dzieci, z czego 71% w Stanach Zjednoczonych. Szacuje się, że ok. 20% stron z pornografią dziecięcą ma charakter niekomercyjny (głównie w oparciu o technologię peer-to-peer (P2P)).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz