Translate

środa, 4 marca 2009

Wyzwania, z którymi mierzyły się instytucje europejskie


„Sprawozdanie ogólne dotyczące działalności Unii Europejskiej w 2008 r.”, które ukazało się dzisiaj liczy blisko 250 stron. Części sprawozdania poświęcone poszczególnym obszarom działalności są opisane zgodnie z czterema celami strategicznymi: dobrobytem, solidarnością, bezpieczeństwem i rolą UE, jako partnera światowego. Trzy inne działy są poświęcone odpowiednio funkcjonowaniu instytucji i organów, budżetowi i działalności finansowej oraz ramom ogólnym, politycznym i ekonomicznym działalności wspólnotowej. W tym ostatnim dziale opisano między innymi postępy osiągnięte w 2008 r. w tak podstawowych dziedzinach jak działania na rzecz lepszej jakości stanowionego prawa i ograniczenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw. Opublikowane jest w dwudziestu dwóch językach urzędowych UE.


Komisja Europejska opublikowała dziś „Sprawozdanie ogólne dotyczące działalności Unii Europejskiej poświęcone życiu UE w 2008 r.” Z okazji ukazania się tego dokumentu, przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Durão Barroso zauważył, że „w ciągu pięćdziesięciu lat swojego istnienia instytucje europejskie udowodniły swoją zdolność do szybkiego reagowania na wyzwania światowe, w jakie obfitował 2008 r. Obchodząca w tym roku dziesięciolecie swojego istnienia unia gospodarcza i walutowa również pokazała, jaką ochronę daje euro w obliczu kryzysu finansowego o zasięgu światowym.”

„Sprawozdanie ogólne obejmuje prace wszystkich instytucji i organów Unii oraz ma na celu umożliwienie globalnego spojrzenia na najważniejszego wydarzenia i tendencje, które charakteryzowały życie UE w 2008 r. Ukazuje ono liczne czynniki kształtujące wydarzenia w ciągu tych dwunastu miesięcy m.in.: międzynarodowy kryzys finansowy, zmiany klimatyczne oraz liczne konflikty międzynarodowe. Sprawy te stanowiły przedmiot szybkiej i efektywnej reakcji europejskiej, często stawiającej Unię Europejską w pierwszym szeregu na światowej scenie politycznej” – poinformowała Marta Angrocka-Krawczyk z Wydziału prasowego Komisji Europejskiej Przedstawicielstwa w Polsce

Najważniejszym wydarzeniem instytucjonalnym ubiegłego roku był proces ratyfikacji traktatu lizbońskiego, spowolniony poprzez zwycięstwo przeciwników traktatu w przeprowadzonym na wiosnę referendum irlandzkim, który został wznowiony w czasie grudniowego posiedzenia Rady Europejskiej.

„Znaczące wyzwania, w które obfitował rok 2008, uzyskały wspólną odpowiedź ze strony państw członkowskich oraz instytucji. Unia Europejska objęła kierowniczą rolę w celu wypracowania rzeczywistej i kompletnej reformy międzynarodowego systemu finansowego. Aby przeciwdziałać skutkom kryzysu finansowego dla gospodarek europejskich, podjęto działania nadzwyczajne w celu skoordynowania europejskich reakcji na ten kryzys globalny. Europejski plan naprawy gospodarczej obejmujący działania krótkoterminowe mające na celu stymulowanie popytu, służy także zachowaniu dotychczasowego poziomu zatrudnienia i ma przyczynić się do odbudowy zaufania. Przewidziano w nim poza tym szybkie środki budżetowe na rzecz ożywienia gospodarki, ukierunkowane i tymczasowe, w wysokości około 200 miliardów EUR, czyli 1,5 % produktu krajowego brutto Unii” – głosi dzisiejszy komunikat Komisji Europejskiej.

Priorytetami dla UE stało się rozwiązanie otwartego konfliktu, który wybuchł w Gruzji, oraz problemu bezpieczeństwa dostaw energii. Instytucje europejskie powzięły w 2008 r. daleko idące zobowiązania dotyczące innego problemu, a mianowicie dotyczące zdefiniowania europejskiej polityki energetycznej uwzględniającej zmiany klimatyczne. W trakcie grudniowych obrad Rady osiągnięto zgodę co do ambitnego pakietu działań dotyczących energii i klimatu, mającego na celu wyposażenie Unii w środki umożliwiające zmniejszenie o co najmniej 20% emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcie celu 20% energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii do roku 2020 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz