Translate

wtorek, 3 marca 2009

Ogólnounijna kampania w sprawie większych zarobków kobiet

Nierówność wynagrodzeń kobiet i mężczyzn odzwierciedla trwającą ciągle dyskryminację i nierówność na rynku pracy, która w praktyce dotyka głównie kobiet. Na przykład praca kobiet często postrzegana jest jako mniej wartościowa, niż praca wykonywana przez mężczyzn, a kobiety często pracują w sektorach, w których średnie płace są niższe niż w sektorach zdominowanych przez mężczyzn; np. kasjerki w supermarketach przeważnie zarabiają mniej niż magazynierzy.

Komisja Europejska rozpoczęła dzisiaj ogólnounijną kampanię, której celem jest rozwiązanie problemu różnicowania płac w zależności od płci. Start kampanii zbiega się z Międzynarodowym Dniem Kobiet (8 marca).

„W skali całej gospodarki UE kobiety zarabiają średnio o 17,4% mniej niż mężczyźni. Kampania, która służy zwiększeniu świadomości problemu nierówności wynagrodzeń, określeniu jego przyczyn i możliwych rozwiązań, opiera się na prostej idei „równej płacy za równą pracę” – informuje Marta Angrocka-Krawczyk z Wydziału prasowego Komisji Europejskiej Przedstawicielstwa w Polsce

„Problem nierówności płac ze względu na płeć wynika z wielorakich przyczyn i wymaga wielorakich rozwiązań. Aby go wyeliminować, potrzebne jest działanie na wszystkich poziomach i zaangażowanie wszystkich podmiotów, od pracodawców i związków zawodowych, poprzez władze krajowe, po każdego obywatela. Nasza kampania ma uświadomić ludziom zarówno przyczyny, dla których kobiety w Europie nadal zarabiają tak znacząco mniej niż mężczyźni, jak i możliwe rozwiązania” – mówił dziś komisarz UE ds. równości szans, Vladimír Špidla. „W dzisiejszych warunkach gospodarczych równość kobiet i mężczyzn jest ważniejsza niż kiedykolwiek. Tylko wykorzystując cały potencjał naszych zdolności możemy stawić czoła kryzysowi” – dodał.

„Równa płaca za równą pracę to jedna z fundamentalnych zasad Unii Europejskiej. Zasadzie tej, zapisanej w traktacie rzymskim w 1957 r., poświęcono już w 1975 r. osobną dyrektywę, zakazującą wszelkiej dyskryminacji i różnicowania wynagrodzenia – we wszystkich jego aspektach – pomiędzy mężczyznami a kobietami wykonującymi tę samą pracę bądź pracę o takiej samej wartości. W rezultacie, dzięki skuteczności prawodawstwa europejskiego i ustawodawstw krajowych dotyczących równych płac, znacznie spadła liczba przypadków wyraźnej, bezpośredniej dyskryminacji, polegającej na niższym opłacaniu kobiet niż mężczyzn dysponujących tymi samymi umiejętnościami i doświadczeniem, wykonujących dokładnie tę samą pracę z równą wydajnością” – wyjaśnia Marta Angrocka-Krawczyk.

Celem kampanii jest zwiększenie świadomości istnienia problemu nierówności płac i jego możliwych rozwiązań. W ramach kampanii, skierowanej do obywateli, pracodawców i pracowników, promowane będą sprawdzone rozwiązania problemu nierówności płac, pochodzące z całej Europy; rozpowszechniane będą również narzędzia przeznaczone dla pracodawców i związków zawodowych na poziomie europejskim i krajowym. Prowadzona będzie również strona internetowa oraz kampania reklamowa w prasie europejskiej i za pomocą plakatów.

Kampania jest następstwem komunikatu politycznego Komisji z 2007 r. dotyczącego nierówności płac, w którym analizowano przyczyny tego zjawiska i określono kierunki działań na poziomie UE. W komunikacie podkreślono konieczność zwiększania świadomości w zakresie problemu nierówności płac oraz jego możliwych rozwiązań poprzez działania na wszystkich poziomach, angażujące wszystkie podmioty i skupiające się na wszystkich czynnikach

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz